މޯލްޑިވްސް ޔުނިކް ބޯއީ ނޭމްސް / މޯލްޑިވްސް ކަލްޗަރ

މޯލްޑިވްސްގެ ޝައުގުވެރިކަން ހޯއްދަވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކިއުރެޓް ކޮށްފައިވާ ޔުނިކް ބޯއީ ނަންތަކުގެ ލިސްޓުން. މޯލްޑިވިއަންގެ ސަގާފީ މުއްސަނދިކަން ހޯދަމުންދާއިރު ސަގާފަތާއި ފަރުދީ ވަންތަކަން ގަބޫލުކުރާށެވެ. ކުޑަކުއްޖާގެ އާދަޔާ ހިލާފު ދަތުރަށް ފުރިހަމަ ނަން ހުޅުވާލާށެވެ.

ތަޢާރަފް ޓޯ މޯލްޑިވްސް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ބައްދާލުމުގެ ތެރޭގައި ވަޅުލެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް، އޭގެ ވެރިރަށް މާލޭ އާއި އެކު، އިންސާނީ ވާހަކަތަކުގެ ޓެޕެސްޓްރީއެކެވެ. މި ސުވަރުގެ ތެރޭގައި މާލޭ ކޮޅަށް ހުންނަނީ ހުވަފެންތަކާއި އުންމީދުތައް އެއްތަނަކަށް އެއްވެ، ހަލަބޮލި ހިތުގެ ތެޅުންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެންމެ ބޮޑު ރަށުގެ ދިރުމެއް ހުރި ޓެޕެސްޓްރީން ފެށިގެން އެންމެ ކުޑަ ރަށުގެ އިންޓިމޭޓް ވިސްޕަރސް އާއި ހަމައަށް ތަފާތުކަން ކޮންމެ ކަނެއްގައި ވެސް ގުގުމާލައެވެ.

މާލޭ: ދަ ހާޓްބީޓް
އެންމެ 5.8 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ކެޕިޓަލައިޒް ކުރާ މާލޭ އަކީ މޯލްޑިވްސްގެ ތެޅިތެޅި އޮތް ފުރާނަ އެވެ. 200،000 ހިތުގެ ސަލާމަތެއް ކަމަށްވާ މި ސިޓީއަކީ ކެތްތެރިކަމާއި ޝައުގުވެރިކަމުގެ ސިމްފޯނީއެކެވެ. މިތަނުގައި، ކޮންމެ ގޯޅިގަނޑެއްގައި ހުވަފެންތައް ނަށަމުންދާ ތަނުގައި، ޑެންސިޓީން އޭގެ މަގުތަކަށް ދިރުމެއް ގެނެސްދެއެވެ.

ދަނގެތީ: ހުވަފެންތައް ފަޅައިގެންދާ ތަން
އެންމެ ކުޑަ ރަށެއް ކަމަށްވާ ދިވެހިރާއްޖެގެ ހަމަޖެހޭ ބައްދާލުމުގައި ހުވަފެންތައް ފާޅުވަނީ އެންމެ 0.11 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައެވެ. ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މުޖުތަމަޢެއްގެ ސަލާމަތެއް ކަމުގައިވާ 1،500 މީހުންގެ އާބާދީއަކީ ހިއްސާކުރާ އުފަލާއި ހިތާމަތަކުގެ ޓެޕެސްޓްރީއެއް އުފައްދާ ތަނެކެވެ. މިތަނުގައި އިރުއަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކިޔައިދެނީ ސާދާކަމާއި ހަމަޖެހުމުގެ ވާހަކައެކެވެ.

އިމޯޝަނަލް ތްރެޑްސް އޮފް ޑިމޮގްރަފީ
މި ޖަޒީރާ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ރިތްމް މިންކުރަނީ ހަމައެކަނި ސްކުއެއާ ކިލޯމީޓަރުން ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގެ ތެޅުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ގާތްގަނޑަކަށް 14 ކުދިން އުފަންވާއިރު، އުންމީދު އާކޮށް ފޮޅެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދު ފުރާނަތަކެއް ފުރައިގެން ދިއުމާއެކު، ސިމްފޯނީ ހަނދާންކޮށްދެނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހިތްދަތި ނާޒުކުކަމެވެ.

މޯލްޑިވްސްގައި ކޮންމެ ތަފާސްހިސާބެއް ވިޔަފާރި ކުރަނީ ކެތްތެރިކަމާއި، ހުވަފެންތަކާއި، ވުޖޫދުގެ ދާއިމީ އުދައެރުމާއި ދައުރުގެ ވާހަކައަކަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބެބީ ބޯއީ ނަންސް ވިތު މީނިންގ ފްރޮމް އޭ އިން ޒެޑް.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އޭ" އިންނެވެ.

Baby_Boy

 • އާދަމް: ފުރަތަމަ އިންސާނާ ރަމްޒުކޮށްދޭ، ބާރާއި ޙިކުމަތް ގެންގުޅޭ ނަމެއް، ދިވެހި ތަރިކަގެ އަސްލު ގުގުމާލާ ނަމެކެވެ.
 • އާސިފް: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން ގަބޫލުކުރުން، މާނައަކީ "ދަނޑުވެރިކަން"، ތަނަވަސްކަމާއި ގިނަކަމާއި ގުޅިފައިވާ ނަމެކެވެ.
 • އަޔާން: ދިރިއުޅުމުގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ އަޔާން އަތުލައިގަންނަނީ ވުޖޫދުގެ ޖާދޫ، ޝުކުރުވެރިކަމުގެ ދިވެހީ އަންޑަޓޯންތަކާއެކުގައެވެ.
 • އަމީރު: ލީޑަޝިޕާއި މަތިވެރިކަމާ ގުގުމާލާ، ޝަރަފާއި އިހުތިރާމުގެ ދިވެހީ ސަގާފަތްތައް އެކުލެވިގެންވާ ނަމެކެވެ.
 • އަރީސް: މާނައަކީ "ހަނގުރާމަވެރިޔާ" ކަމަށްވާ މި ނަމަކީ ދިވެހީ ސަގާފީ ހިތްވަރުގައި ވަރަށް ފުންކޮށް ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ބާރާއި ހިތްވަރު ޗެނަލްކޮށްދޭ ނަމެކެވެ.
 • އަޝާރު: ހަމަޖެހުން އުފެއްދުމަށް ގެނެސްދޭ އަޝާރު ދައްކުވައިދެނީ މޯލްޑިވްސްގައި ލޯބިކުރާ ވަގުތު ފާއިތު ނުވާ ދިވެހީ ހެޔޮ ސިފައެކެވެ.
 • އަމާން: ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އަމާން ގެންގުޅެނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ދިވެހީ ރޫހެވެ.
 • އާދިލް: ދިވެހީ މުރަކަތަކާއެކު އާދިލްގެ މާނައަކީ "އަދުލުވެރި" ކަމަށާއި، އިންސާފުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ، މޯލްޑިވިއަން ސަގާފަތުގައި ވަރަށް ފުންކޮށް އަގުކުރެވޭ ހެޔޮ ސިފައެއް ކަމަށެވެ.
 • އަނޫފް: ދިވެހި ޝަރަފުވެރިކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެފައިވާ އަނޫފް އިން ދޭހަވަނީ މަޑުމައިތިރިކަން، މޯލްޑިވްސްގެ ޖަމާޢަތުގެ ރޫހުގައި އިޙްތިރާމްކުރާ ސިފައެކެވެ.
 • އަފާން: ދިވެހި ބަހުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ އަފާން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ފަންނު އެކުލެވިގެންވާ ފަރިތަކަމެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ބީ" އިންނެވެ.

 • ބަޝީރު : މާނައަކީ "އުފާވެރި ޚަބަރު ގެނެސްދޭ" ބަޝީރު އެކުލެވިގެންވަނީ ދިވެހީންގެ އުފާވެރިކަމާއި އުންމީދީ ރޫހެވެ.
 • ބިލާލް : އަޚުވަންތަކަމުގެ ތެރޭގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ބިލާލް އިން ދޭހަވަނީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުވެރިކަން، ދިވެހީ ސަގާފަތުގައި އަގުކުރެވޭ ގުޅުންތައް ގުގުމާލަމުންނެވެ.
 • ބަޑޭ : ދިވެހީ ޓާޗަކުން ބަޑީގެ މާނައަކީ "އިނޮވޭޓިވް"، އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ވަސީލަތްތެރިކަން ފާހަގަކުރުމެވެ.
 • ބާހީ : އުޖާލާކަމާއި އުޖާލާކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބާހީގައި ދައްކުވައިދެނީ ދިރިއުޅުމުގައި ހުންނަ ރީތިކަމަށް ދިވެހީންގެ އަގުވަޒަންކުރާ ގޮތެވެ.
 • ބާނޫ : ދިވެހީ ޖާޒުބިއްޔަތުން އެކުލެވިގެންވާ ބާނޫ އިން ދޭހަވަނީ އޯގާތެރިކަން، އޯގާތެރިކަމުގެ ރޫހު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ބަރީކް : ވިދާކަން ދައްކުވައިދޭ ބަރީކް އަކީ ތަފާތު ޝަޚުސިއްޔަތުތަކުގެ ވިދުން ދައްކުވައިދޭ ދިވެހީ އިންސްޕަޔަރޑް ނަމެކެވެ.
 • ބަޝީތު : ޙައްޤުވެރިކަމުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ބަޝީތު ރަމްޒުކޮށްދެނީ ދިވެހީ ސަގާފަތުގައި ޚަޒާނާކޮށްފައިވާ ހެޔޮ ސިފައެއް ކަމަށްވާ ނިކަމެތިކަމެވެ.
 • ބާނީން : ދިވެހީ ޝަރަފާއި އެކު ބާނިންގެ މާނައަކީ "ސާފު"، ސިފައެއްގައި ހާމަކަން ބޮޑުކަމާއި ތެދުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ބަހްރު : "ކަނޑު" ގެ މާނައަކީ، ބަހްރު ގުގުމާލަނީ ދިވެހީ ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމުގައި ލޯބިކުރާ މަޖާޒެއް ކަމަށްވާ ފުރުސަތުތަކުގެ ފުޅާކަމާ އެކުގަ އެވެ.
 • ބަޑޭއު : އިނޮވޭޝަންގެ ރޫހު އެކުލެވިގެންވާ ބަޑޭއު ރަމްޒުކޮށްދެނީ ކުރިއެރުމަށް ދިވެހީންގެ ވައުދުކަން ދައްކުވައިދޭ ނިމުމެއް ނެތް ފުރުސަތުތަކެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ސީ" އިންނެވެ.

 • ކައިނާން : ދިވެހީ ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ކައިނާން ރަމްޒުކޮށްދެނީ ވިސްނުންތެރިކަން، ދިރިއުޅުމުގައި ވިސްނުމުގެ މުހިންމުކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ކަލީމް : ދިވެހި ޝައުގުވެރިކަމުގެ އަސަރެއް އެކުލެވޭ ކަލީމްގެ މާނައަކީ "މަޑުމައިތިރި" ކަމަށާއި، މިއީ މޯލްޑިވްސްގައި އަގުކުރާ އޯގާތެރި އަދި އަޅާލާ ޠަބީޢަތެވެ.
 • ކުލްހާން : ދިވެހީ ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ ކުލްހާން ދޭހަވަނީ "ރެސިލިއަންޓް"، ދިރިއުޅުމުގެ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމުގެ ބާރު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ސިރާން : ދިވެހީ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ސިރާންގެ މާނައަކީ "ރޭޑިއަންޓް"، ޕޮޒިޓިވިޓީއާއި ހޫނުކަމުގެ އެތެރޭގެ ދިއްލުން ދައްކުވައިދޭ ސިރާނެވެ.
 • ކަސްމާން : ދިވެހީ ސަގާފަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ކަސްމާނަކީ "ވަފާތެރިކަން" ރަމްޒުކޮށްދޭ، އާއިލީ ދިރިއުޅުމުގައި އަގުކުރެވޭ ފުން ގުޅުންތައް އެކުލެވިގެންވާ ތަނެކެވެ.
 • ކެމީރު : ދިވެހީ ސަގާފަތުގެ ޖާދޫ އެކުލެވިގެންވާ ކެމީރުގެ މާނައަކީ "ހަނދުގެ އަލި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ހަމަޖެހުމާއި ހަމަޖެހުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ކާޒިމް : ދިވެހީ ޝަރަފުގެ އަސަރު އެކުލެވޭ ކާޒިމްގެ މާނައަކީ "އަޒުމް ކަނޑައެޅިފައިވާ"، ހުވަފެންތަކާއި ލަނޑުދަނޑިތަކަށް ކުރާ ވައުދު ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ކުފޫން : މާނައަކީ "މާލުން" ކަމުގައިވާ ކުފޫން ގުގުމާލަނީ ކުރިއެރުމާއި ޕޮޓެންޝަލް އާއި އެކު، ދިވެހީ އުންމީދީ ރޫހު އަތުލައިގަނެގެންނެވެ.
 • ކަލީފް : ދިވެހި ތަރިކަގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ކަލީފް އިން ދޭހަވަނީ "ލީޑަރ"، އިރުޝާދާއި ޒިންމާގެ ސިފަތައް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ސިއްރާރު : ދިވެހީ ޖާޒުބިއްޔަތާއެކު ސިއްރާރުގެ މާނައަކީ "ހިތްވަރުގަދަ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ދިރިއުޅުމުގެ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު ހިތްވަރާއި ކެތްތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޑީ" އިންނެވެ.

 • ދިފްރާން: ދިވެހީ ބާރުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ދިފްރާންގެ މާނައަކީ "ސިންގާ ހިތެއް" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ހިތްވަރާއި ކެތްތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ދަނީރު: ދިވެހީ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު އެކުލެވިގެންވާ ދަނީރު ދޭހަވަނީ "ކަނޑު"، ފުޅާކަމާއި އަޑި އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ދޫރިފް: "ޚަޒާނާ" ގެ މާނައަކީ، ދިވެހީ ސަގާފަތުގައި ލޯބިކުރާ އަގުހުރި އަގުހުރި ޖާޒުބިއްޔަތު ދޫރިފް އަތުލައިގަނެއެވެ.
 • ދާރޫ: ދިވެހި ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ދާރޫގެ މާނައަކީ "މުއްސަނދި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ސާފުކަމާއި ތަފާތުކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ދުވާން: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަމުގެ އަސަރާއެކު ދުވާންގެ މާނައަކީ "ޖަޒީރާ" ކަމަށާއި، ޖަޒީރާ މީހުންގެ ރޫހާއި ގުދުރަތާ ގުޅުން ގުގުމާލާ ކަމަށެވެ.
 • ދަލީލް: ދިވެހި ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ދަލީލް ދޭހަވަނީ "ޙިކުމަތްތެރި"، ބުއްދިއާއި ވިސްނުންތެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ދިމާން: ދިވެހި ސަގާފަތްތައް އެކުލެވިގެންވާ ދިމާންގެ މާނައަކީ "ސުލްހަވެރި"، މޯލްޑިވްސްގައި އަގުކުރެވޭ ހަމަޖެހޭ އަދި ހަމަޖެހޭ ގުދުރަތް އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ދިޒާން: ދިވެހި ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ދިޒާންގެ މާނައަކީ "ހޫނު ހިތެއް" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އޯގާތެރިކަމާއި އެންޕެތީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ދުހާ: ދިވެހި ރޫހާއެކު ދޮހާގެ މާނައަކީ "އިރުއަރާ"، އާ ދުވަހެއްގެ އުންމީދާއި އުންމީދީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ދުރާން: މާނައަކީ "އަބަދަށް" ދުރާން ގުގުމާލަނީ ދިވެހީ އާއިލާތަކުގައި ވަރަށް ފުންކޮށް އަގުކުރެވޭ ވަގުތު ފާއިތު ނުވާ ސިފަތަކާއި ދިގުދެމިގެންދާ ލޯތްބަކުންނެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އީ" އިންނެވެ.

 • އީމާން: ދިވެހި ސަގާފަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ އީމާން އިން ދޭހަވަނީ "އީމާން" ކަމުގައިވާ، އީމާންކަމާއި އިތުބާރުގައި ލިބޭ ބާރު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • އެހުސާން: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަމުގެ އަސަރެއް އެކުލެވިގެންވާ އެހުސާންގެ މާނައަކީ "އޯގާތެރިކަން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އޯގާތެރިކަމާއި ދީލަތިކަމުގެ ހެޔޮކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އީލާން: ދިވެހި ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ އީލާންގެ މާނައަކީ "އިޢުލާން"، މޯލްޑިވްސްގައި އަގުކުރާ ކެރިކަމާއި ސާބިތުކަން އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • އެބެ: ދިވެހީ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ އެބްބޭގެ މާނައަކީ "ކަނޑުގެ ވައިރޯޅި" ކަމަށާއި، މިއީ ގުދުރަތުގެ ތާޒާ އަދި ހަމަޖެހޭ ޙާޟިރީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އީބްރާހިމް: މާނައަކީ "މަތިވެރި ބައްޕަ" ކަމަށްވާ އީބްރާހީމް ގެންގުޅެނީ އާއިލީ ގުޅުންތަކަށް އިހުތިރާމާއި ޝަރަފުގެ ދިވެހީ އަޑީގައެވެ.
 • އެހްދާން: ދިވެހީ ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ އެހްދާންގެ މާނައަކީ "ހަދިޔާ" ކަމަށާއި، މިއީ ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުންތަކުގެ އަގުހުރި ޠަބީޢަތް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • އެހްރާން: ދިވެހީ ސަގާފަތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެހްރާންގެ މާނައަކީ "އަލިގަދަ" ކަމަށާއި، މިއީ މޯލްޑިވްސްގައި ލޯބިކުރާ ވިދާކަމާއި ޕޮޒިޓިވިޓީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އެޖާޒް: ދިވެހީ ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ އެޖާޒްގެ މާނައަކީ "އަޖައިބު" ކަމުގައި ވާއިރު، ދިރިއުޅުމުގެ ބިރުވެރި އަދި އާދަޔާ ހިލާފު ކަންތައްތައް ދައްކުވައިދެ އެވެ.
 • އީޝަމް: ދިވެހި ރޫޙާއެކު އީޝަމްގެ މާނައަކީ "ހިނިތުންވުން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވަގުތުތަކުގައި ލިބޭ އުފަލާއި އުފާވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.
 • އެޒްރާން: "އެހީތެރިޔާ" ގެ މާނައަކީ، އެޒްރާން ގުގުމާލަނީ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމުގެ ދިވެހީ އަގުތަކާ އެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އެފް" އިންނެވެ.

 • ފާއިޤް: ދިވެހި ތަރިކަގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ފާއިޤުގެ މާނައަކީ "މޮޅު"، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސިފަތަކާއި ގާބިލްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ފާއިޤެކެވެ.
 • ފިރާގު: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ފިރާގުގެ މާނައަކީ "ވަކިވުން"، އަޅުގަނޑުމެން ބައްޓަންކުރާ ހިތި ފޮނި ވަގުތުތައް އެކުލެވިގެންވާ ފިލްމެކެވެ.
 • ފަލާހު: ދިވެހި ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ފަލާހުގެ މާނައަކީ "ކާމިޔާބު"، ދިރިއުޅުމުގައި ލިބޭ ކާމިޔާބީތަކާއި ކާމިޔާބީތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ ފަލާހު އެވެ.
 • ފަޝަން: ދިވެހީ ނިޢުމަތުގެ އަސަރެއް އެކުލެވިގެންވާ ފަޝާންގެ މާނައަކީ "ޙިކުމަތްތެރި"، ބުއްދިއާއި ވިސްނުންތެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ފުރާން: "ރޭޑިއަންޓް" ގެ މާނައަކީ ފުރާން އަކީ މޯލްޑިވްސްގައި ލޯބިކުރާ އުޖާލާ އަދި ހެޔޮ ރޫހު ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ފާޝިފް: ދިވެހި ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ފާޝިފްގެ މާނައަކީ "އަލިކަން ލިބިފައިވާ"، ޢިލްމާއި ވިސްނުން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ފިރާޒް: ދިވެހި ރޫހު އެކުލެވިގެންވާ ފިރާޒްގެ މާނައަކީ "ނާކާމިޔާބު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ލިބޭ ބާރު ރަމްޒުކޮށްދޭ ފިލްމެކެވެ.
 • ފައްޔާޒު: ދިވެހި ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ފައްޔާޒުގެ މާނައަކީ "ދީލަތި"، ދިނުމާއި އޯގާތެރިކަމުގެ ރޫހު އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ފާއިދު: ދިވެހި ޖާޒުބިއްޔަތާއެކު ފާއިދުގެ މާނައަކީ "ފައިދާ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އެހެން މީހުންނަށް ކޮށްފާނެ ހެޔޮ އަސަރު ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.
 • ފިރުހާން: "އުފާ" ގެ މާނައަކީ، ފިރުހާން ގުގުމާލަނީ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމަށް ދިވެހީންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޖީ" އިންނެވެ.

 • ގާނިތު: ދިވެހީ ތަރިކަގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ގާނިތު ގެ މާނައަކީ "ކަލްކިއުލޭޓިވް"، ބުއްދިވެރިކަމާއި ސްޓްރެޓެޖިކް ވިސްނުން އެކުލެވިގެންވާ ގަނިތު އެވެ.
 • ގުހޭޝް: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ގުހޭޝްގެ މާނައަކީ "ލީޑަރ" ކަމަށާއި، މިއީ ބާރާއި އިރުޝާދު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ގާލިބް: ދިވެހީ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ގާލިބްގެ މާނައަކީ "ނާކާމިޔާބު"، ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދުމުގެ ރޫހު އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ގިރުވާން: ދިވެހީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އަސަރާއެކު ގިރްވާންގެ މާނައަކީ "ހަނދުވަރުގެ އަލި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ މަޑުމައިތިރި އަދި ހަމަޖެހޭ ނުފޫޒު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޣުފްރާން: މާނައަކީ "މާފުކުރުން" ކަމުގައިވާ ޣުފްރާން ގުގުމާލަނީ އޯގާތެރިކަމާއި ވިސްނުންތެރިކަމުގެ ދިވެހީ އަގުއާއެވެ.
 • ގައިސާން: ދިވެހި ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ގައިސަންގެ މާނައަކީ "ބުއްދިވެރި"، ތޫނުކަމާއި ބުއްދިވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ގޯހައިދު: ދިވެހީ ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ ގޯހައިދުގެ މާނައަކީ "މަތިވެރި"، ޝަރަފާއި ކަރާމާތް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ގެމާން: ދިވެހީ ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ގެމާންގެ މާނައަކީ "ހަމަޖެހޭ"، ހަމަޖެހޭ އަދި ހަމަޖެހޭ ޠަބީޢަތް އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ގުލްފާން: ދިވެހީ ޖާޒުބިއްޔަތާއެކު ގުލްފާންގެ މާނައަކީ "ރޯޒް ކަހަލަ"، ރީތިކަމާއި ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ގަދާން: މާނައަކީ "އެޑްވެންޗަރަސް" ކަމަށް ބުނާ ގަދާން ގުގުމާލަނީ ދިވެހީންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާއި ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރުމާ އެކުގަ އެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ހ" އިންނެވެ.

 • ހާނިފް: ދިވެހި ތަރިކަގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ހާނިފްގެ މާނައަކީ "އޯގާތެރި"، އޯގާތެރިކަމާއި ވިސްނުންތެރިކަމުން ފުރިފައިވާ ހިތެއް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ހާޝަމް: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ހާޝަމްގެ މާނައަކީ "ދީލަތި"، ދިނުމާއި ހެޔޮއެދުމުގެ ރޫހެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ހާޒިޤު: ދިވެހި ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ހާޒިޤުގެ މާނައަކީ "ބުއްދިވެރި"، ތޫނު އަދި ވިސްނުންތޫނު ސިކުނޑިއެއް އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ހުލާޤް: ދިވެހީ ޝަރަފުގެ އަސަރެއް އެކުލެވިގެންވާ ހުލާޤްގެ މާނައަކީ "ހަނދުގެ އަލި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ހަމަޖެހޭ އަދި ހަމަޖެހޭ ޙާޟިރީއެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ހުލައިސް: މާނައަކީ "ހެދުންތެރި" ކަމުގައިވާ ހުލައިސް ގުގުމާލަނީ ދިވެހީ އަގު ކަމަށްވާ ނިކަމެތިކަމާއި ސާދާކަމެވެ.
 • ހަނާން: ދިވެހި ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ހަނާންގެ މާނައަކީ "ހަމްދަރުދީވެރި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ފުން ވިސްނުމާއި އެންޕެތީއެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ހިލާލް: ދިވެހީ ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ ހިލާލްގެ މާނައަކީ "ކްރެސެންޓް" ކަމަށާއި، މިއީ ކުރިއެރުމާއި އާ ފެށުމެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ހުރައިޝް: ދިވެހި ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ހުރައިޝްގެ މާނައަކީ "އުންމީދީ"، ދިރިއުޅުމާ މެދު އުންމީދީ ނަޒަރިއްޔާތު އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ހަފީޒު: ދިވެހީ ޖާޒުބިއްޔަތާއެކު ހަފީޒުގެ މާނައަކީ "ރައްކާތެރިޔާ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ތަރުބިއްޔަތު ކުރާ އަދި އަޅާލާ ޠަބީޢަތެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ހިލްޒާން: މާނައަކީ "އެޑްވެންޗަރަސް" ކަމަށް ވާއިރު، ހިލްޒާން ގުގުމާލަނީ ދިވެހީންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާއި ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުމެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އަހަރެން" އިންނެވެ.

 • އިބާން: ދިވެހި ތަރިކަގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ އިބާންގެ މާނައަކީ "ސާފު"، ހާމަކަން ބޮޑުކަމާއި ތެދުވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އިބާނެވެ.
 • އިލްޔާސް: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އިލްޔާސްގެ މާނައަކީ "ނަބިއްޔާ" ކަމަށާއި، މިއީ ރޫޙާނީ މުހިންމުކަމާއި އިރުޝާދު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • އިޝާން: ދިވެހީ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ އިޝާންގެ މާނައަކީ "އިރު" ކަމަށާއި، މިއީ ހޫނުކަމާއި ވިދާކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އިއްޒާމް: ދިވެހީ ނިޢުމަތުގެ އަސަރެއް އެކުލެވިގެންވާ އިއްޒާމްގެ މާނައަކީ "އިއްޒަތްތެރި"، އިޙްތިރާމާއި ކަރާމާތް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • އިޝްރާޤު: މާނައަކީ "އިރުއަރާ" ކަމަށް ބުނާއިރު، އިޝްރާގު ގުގުމާލަނީ އާ ފެށުމަކާއި އުންމީދަށް ދިވެހީންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާ އެކުގަ އެވެ.
 • އިމްރާން: ދިވެހީ ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ އިމްރާންގެ މާނައަކީ "ތަނަވަސްކަން" ކަމަށާއި، މިއީ ކުރިއެރުމާއި ގިނަކަމުގެ ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • އިޔާދު: ދިވެހި ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ އިޔާދުގެ މާނައަކީ "ދީލަތި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ދިނުމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ހިތެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އިސްމާއިލް: ދިވެހީ ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ އިސްމާއީލުގެ މާނައަކީ "މާތްރަސްކަލާނގެ އަޑުއަހާފައިވާ"، އިލާހީ ގުޅުމުގެ މުހިންމުކަން އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • އިޙްޔާން: ދިވެހީ ޖާޒުބިއްޔަތާއެކު އިޙްޔާންގެ މާނައަކީ "ދިރުވުން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ކެތްތެރިކަމާއި އާ ރޫހެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އިދްރީސް: މާނައަކީ "ސްޓޫޑިއުސް" ކަމުގައިވާ އިދްރީސް ގުގުމާލަނީ ޢިލްމާއި އުނގެނުމުގެ ދިވެހީ އަގުއެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޖޭ" އިންނެވެ.

 • ޖަވާދު: ދިވެހި ތަރިކައެއްގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ޖަވާދުގެ މާނައަކީ "ދީލަތި"، ދިނުމާއި އޯގާތެރިކަމުގެ ރޫހު އެކުލެވިގެންވާ ޖަވާދު އެވެ.
 • ޖަސީމް: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ޖަސީމްގެ މާނައަކީ "ހެންޑްސަމް"، ޖިސްމާނީ އަދި އެތެރޭގެ ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ޖަސީމް އެވެ.
 • ޖާމީ: ދިވެހި ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ޖާމީގެ މާނައަކީ "އެއްކުރާ މީހާ"، މީހުން އެއްތަނަކަށް ގެނައުމުގެ ގާބިލްކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ޖަވާން: ދިވެހީ ޝަރަފުގެ އަސަރެއް އެކުލެވިގެންވާ ޖަވާންގެ މާނައަކީ "ޒުވާނުން" ކަމަށާއި، މިއީ ޒުވާންކަމުގެ ދިރުމާއި ހަކަތަ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޖަލާލް: މާނައަކީ "މަތިވެރި" ޖަލާލް ގުގުމާލަނީ ދިވެހީންގެ ޝަރަފާއި ކަރާމާތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމެވެ.
 • ޖަޒީލް: ދިވެހި ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ޖަޒީލްގެ މާނައަކީ "ބުއްދިވެރި"، ތޫނުކަމާއި ބުއްދިވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ޖަޒީލް އެވެ.
 • ޖާހިރު: ދިވެހީ ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ ޖާހިރުގެ މާނައަކީ "ފެންނަ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޙާޟިރީއެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޖަހުމޫލް: ދިވެހި ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ޖަހުމޫލްގެ މާނައަކީ "ލޯބިވެރި"، ލޯބިވެރި އަދި އަޅާލާ ޠަބީޢަތް އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ޖިރާން: ދިވެހީ ޖާޒުބިއްޔަތާއެކު ޖިރާންގެ މާނައަކީ "އަވަށްޓެރިޔާ" ކަމަށާއި، މިއީ މުޖުތަމަޢާއި ގުޅުމުގެ މުހިންމުކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.
 • ޖައުޒާން: މާނައަކީ "ކެރިގެން" ޖައުޒާން ގުގުމާލަނީ ހިތްވަރާއި ބިރުވެރިކަން ނެތް ދިވެހީ އަގުތަކާ އެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ކ" އިންނެވެ.

 • ކަމްރަން: ދިވެހީ ޒެސްޓާއެކު ފުރިހަމަވަމުން އަންނަ ކަމްރަން އިން ދޭހަވަނީ "ކާމިޔާބު"، ކާމިޔާބީއާއި ކާމިޔާބީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ޚާލިދު: މޯލްޑިވްސްގެ ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ ޚާލިދުގެ މާނައަކީ "އަބަދުގެ އަބަދަށް" ރަމްޒުކޮށްދޭ ދިގުދެމިގެންދާ އަދި ވަގުތު ފާއިތުނުވާ ޠަބީޢަތެކެވެ.
 • ކަރީމް: ދިވެހީ ސަގާފަތުގެ ދީލަތި ހިތް ދައްކުވައިދޭ ކަރީމްގެ މާނައަކީ "ދީލަތި"، މަތިވެރިކަމާއި ބޮޑުކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ކާސިމް: ދިވެހީ ނިޢުމަތާއެކު ކާސިމް ދޭހަވަނީ "ބަހާލެވިފައިވާ" ކަމަށާއި، ގިނަ ފަހަރަށް މާނަކުރެވެނީ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިއްސާކޮށް ބަހާ މީހެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
 • ކިއާން: ދިވެހީ ވައިބަރންސީއާ ގުގުމާލާ ކިއަންގެ މާނައަކީ "ޤަދީމީ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ޙިކުމަތާއި ވަގުތު ފާއިތު ނުވާކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ކާދިރު: މޯލްޑިވްސްގެ ޖާޒުބިއްޔަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ކާދިރުގެ މާނައަކީ "ބާރުގަދަ"، ބާރާއި ގާބިލްކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ކެޔާއަން: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ކެޔާއަން އިން ދޭހަވަނީ "ތާޖު" ކަމަށާއި، މިއީ ލީޑަރޝިޕާއި ތަފާތުކުރުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޚަލީލް: ދިވެހީ ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ޚަލީލްގެ މާނައަކީ "ރަހުމަތްތެރިއެއް"، ގާތް ގުޅުމާއި އެކުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ކަމާލް: ދިވެހީ ރީތިކަމުގެ އަސަރެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމާލްގެ މާނައަކީ "ފުރިހަމަކަން" ކަމަށާއި، މިއީ ފުރިހަމަކަމާއި އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނެތްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.
 • ކިރާރު: ދިވެހީ މިއުޒިކަލިޓީ ގުގުމާލާ ކިރާރު ދޭހަވަނީ "ލައިރ"، ފަންނުވެރިކަމާއި ހަމަޖެހުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އެލް" އިންނެވެ.

 • ލާހިލް: ދިވެހީ ހަމަޖެހުން އެކުލެވިގެންވާ ލާހިލް ދޭހަވަނީ "ގައިޑް"، ދިރިއުޅުމުގެ ދަތުރުގައި ކުރިއަށްދާ އަލިކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ލުޤްމާން: މޯލްޑިވްސްގެ ޙިކުމަތުން ނަގައިގެން، ލުޤްމާންގެ މާނައަކީ "ޙިކުމަތްތެރި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ފުން ވިސްނުމާއި ވިސްނުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ލިރާރު: ދިވެހީ ކަނޑުގެ މަންޒަރު ގުގުމާލާ ލިރާރުގެ މާނައަކީ "ކެޔޮޅު"، އެޑްވެންޗާ އާއި އެކްސްޕްލޯރޭޝަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ލަޔާން: ދިވެހި އައްސޭރިފަށުގެ ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ލަޔާން ދޭހަވަނީ "މަޑުމައިތިރި އަދި މަޑުމައިތިރި" ކަމުގައި، ކަނޑުގެ ވައިރޯޅިތަކުގެ ހިތްހަމަޖެހޭ އަސަރު ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދެއެވެ.
 • ލުތުފީ: ދިވެހި ހަމަޖެހުން އެކުލެވިގެންވާ ލުތުފީގެ މާނައަކީ "އޯގާތެރި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އޯގާތެރިކަމާއި ހެޔޮކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ލަމާރު: ދިވެހީ ދިރިއުޅުމުގެ ދިރުމާއި އެކު ގުގުމާލާ ލަމާރުގެ މާނައަކީ "ދައުރު ރަން" ކަމަށާއި، މިއީ މުއްސަނދިކަމާއި އަގު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ލަތީފް: ދިވެހީ ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ލަތީފްގެ މާނައަކީ "މަޑުމައިތިރި"، މަޑުމައިތިރިކަމާއި ނަފްރަތު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ލިސާން: ދިވެހި ބަހުގެ ތަރިކައަށް ބިނާކޮށް ލިސާންގެ މާނައަކީ "ބަސް"، މުވާސަލާތާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ބަހެވެ.
 • ލުއައީ: ދިވެހީ ޒެސްޓާއެކު، ލުއައީ ދޭހަވަނީ "ޝީލްޑް"، ރައްކާތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ލާޒިމް: މޯލްޑިވްސްގެ ޖާޒުބިއްޔަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ލާޒިމްގެ މާނައަކީ "ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރިކަމާއި ޟަރޫރަތް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އެމް" އިންނެވެ.

 • މާޒިން: މޯލްޑިވްސްގެ ޖާޒުބިއްޔަތުން ޝަރަފުވެރިކޮށްފައިވާ މާޒިންގެ މާނައަކީ "ހެޔޮ އަމަލުތައް ކުރާ މީހަކު"، އޯގާތެރިކަމާއި އޯލްޓްރޫއިޒަމްގެ ރޫހު އެކުލެވިގެންވާ މީހެކެވެ.
 • މިފްޒާލް: ދިވެހީންގެ މޮޅުކަމުން އިންސްޕިރޭޝަން ނަގައިގެން މިފްޒާލް އިން ދޭހަވަނީ "އެންމެ ރަނގަޅު"، އުންމީދާއި މޮޅުކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • މުރާދު: މޯލްޑިވްސްގެ އަޒުމް އެކުލެވިގެންވާ މުރާދުގެ މާނައަކީ "އެދެވޭ"، އުއްމީދާއި ޝައުގުވެރިކަމުގެ ޖާދޫ އެކުލެވިގެންވާ މުރާދު އެވެ.
 • މުޖީބު: މެހެމާންދާރީގެ ދިވެހީ ސަގާފަތް ދައްކުވައިދޭ މުޖީބު ދޭހަވަނީ "ރެސްޕޮންސިވް"، ސަމާލުކަމާއި ހޫނުކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށެވެ.
 • މިކައިލް: ސެލެސްޓިއަލް ދިވެހީ ލޯރގެ އަސަރެއް އެކުލެވިގެންވާ މިކައިލްގެ މާނައަކީ "މަލާއިކަތާ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ރައްކާތެރިކަމާއި އިރުޝާދު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • މުނީރު: މޯލްޑިވްސްގެ އަލިކަން ވިދާލާ މުނީރު ދޭހަވަނީ "އަލިގަދަ"، ވިދާކަމާއި ސާފުކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • މާޒިން: ދިވެހީ ތަރިކައިން އިންސްޕަޔަރ ކޮށްގެން މާޒިންގެ މާނައަކީ "ވާރޭ ވިލާތަކެއް" ކަމަށާއި، މިއީ އާވުމާއި ގުދުރަތުގެ ދިރުމެއް ލިބޭ ކަންތައްތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • މާހިރު: ދިވެހި ބަހުގެ ހުނަރުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ މާހިރު ދޭހަވަނީ "ތަޖުރިބާކާރެއް" ކަމުގައިވާއިރު، މިއީ ފަންނުވެރިކަމާއި މާސްޓަރީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • މިރާޖް: ރޫޙާނީ އުސްމިނުގެ ޖާޒުބިއްޔަތާއެކު، މިރާޖްގެ މާނައަކީ "އުޑު އުފުލުން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ މަތިވެރިކަމާއި މާތްކަން އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ.
 • މަންސޫރު: ދިވެހި ކެތްތެރިކަމުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ މަންސޫރުގެ މާނައަކީ "ނާކާމިޔާބު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ކާމިޔާބީއާއި ކާމިޔާބީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ނ" އިންނެވެ.

 • ނާދިރު: މޯލްޑިވްސްގެ ޚަޒާނާ، ނާދިރުގެ މާނައަކީ "އަގުހުރި" ކަމަށާއި، ނާދިރު ރަމްޒުކޮށްދޭ ނާދިރުކަމާއި އިންތިހާއަށް އަގު ބޮޑުވެ، މޯލްޑިވިއަން ޖަވާހިރުތަކުގެ ތަފާތުކަން ގުގުމާލާ ކަމަށެވެ.
 • ނަޔާން: މޯލްޑިވިއަން ކަނޑުތަކުގެ ރީތިކަމާ އެކު ނަޔާން ދޭހަވަނީ "ލޯ"، ފެނުމާއި ތަސައްވުރު އެކުލެވިގެންވާ، ކަނޑުގެ ވިސްޓާތަކުގެ އަޑި ދައްކުވައިދޭ ގޮތަށެވެ.
 • ނަބީލް: ދިވެހި ސަގާފަތުގެ މަތިވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ނަބީލްގެ މާނައަކީ "މަތިވެރި"، ޝަރަފާއި މަތީ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ނަމީރު: މޯލްޑިވިއަންގެ ވަލު ޖަނަވާރުތަކުގެ ރޫހު އެކުލެވިގެންވާ ނަމީރުގެ މާނައަކީ "ކިނބޫ"، ފަރިކަމާއި ޝަރަފު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ނާސިފް: މޯލްޑިވްސްގައި އިންސާފުގެ ބެލެންސްޑް ސްކޭލްތަކުގެ ގޮތުގައި އިންސާފުވެރި ނާސިފް ދައްކުވައިދެނީ "ހަމަހަމަ"، އިންސާފުވެރިކަމާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ނަވީދު: މޯލްޑިވިއަންގެ އުފާފާޅުކުރުމުގެ އުފާވެރިކަން ގެނެސްދޭ ނަވީދުގެ މާނައަކީ "އުފާވެރި ޚަބަރެއް" ކަމަށާއި، މިއީ އުފަލާއި އުފާވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.
 • ނާޒިމް: މޯލްޑިވިއަން ކޮމިއުނިޓީގެ އެއްބައިވަންތަކަން އިންތިޒާމުކުރާ ނާޒިމް ދޭހަވަނީ "އެރޭންޖަރ"، ތަރުތީބާއި އެއްބައިވަންތަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށެވެ.
 • ނިހާދު: މޯލްޑިވިއަންގެ މަންޒަރުތަކާ ގުގުމާލާ ނިހާދުގެ މާނައަކީ "ފުޅާ"، ފުޅާކަމާއި މިނިވަންކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ނޮމާން: މޯލްޑިވްސްގެ ބަގީޗާ ޖަޒީރާތައް ދައްކުވައިދޭ ނޯމަންގެ މާނައަކީ "الله ގެ ހުރިހާ ނިޢުމަތެއް ލިބިފައިވާ ފިރިހެނުން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ތަނަވަސްކަމާއި ނިޢުމަތްތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ނޫރު: މޯލްޑިވިއަންގެ އިރުއޮއްސޭ ވަގުތުތަކުގެ އަލިކަން އެކުލެވިގެންވާ ނޫރުގެ މާނައަކީ "އަލި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ވިސްނުންތޫނުކަމާއި ސާފުކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އޯ" އިންނެވެ.

 • އޮވައިސް: މޯލްޑިވްސްގެ ރައްކާތެރި މުރަކަތައް ގުގުމާލާ އޮވައިސްގެ މާނައަކީ "ގާޑިއަން" ކަމަށާއި، މިއީ އެމީހުން ލޯބިވާ މީހުންނަށް ރައްކާތެރިކަމާއި އަޅާލުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އުމަރު: މޯލްޑިވިއަންގެ ސަގާފަތުގެ ވަގުތު ފާއިތު ނުވާ ރީތިކަމުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން އުމަރު ދޭހަވަނީ "ދިރިއުޅުން" ކަމަށާއި، ޖަޒީރާގެ ގުދުރަތީ ޝަރަފުގެ ތެރޭގައި ދިރުމާއި ދިގު އުމުރު އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • އުސްމާން: މޯލްޑިވްސްގެ ވަށައިގެންވާ ކަނޑުގެ އަޑިން ކުރެހުމުން އުސްމާންގެ މާނައަކީ "ބެބީ ބަސްޓާޑް" ކަމަށާއި، މިއީ މިނިވަންކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފުޅާކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އުމީދު: މޯލްޑިވިއަން އެޓޯލްސްގެ މައްޗަށް އުއްމީދީ އިރުއަރާ މަންޒަރު ދައްކުވައިދޭ އޮމީދުގެ މާނައަކީ "އުންމީދު" ކަމަށާއި، އުންމީދާއި އާ ދުވަހެއްގެ އުޖާލާ ވައުދު އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • އޮރްހާން: މޯލްޑިވްސްގެ ހަމަޖެހޭ އަދި މަތިވެރި ރޫހާއެކު އޮރްހާން ދޭހަވަނީ "ލީޑަރ"، މުޖުތަމައުގައި ލީޑަޝިޕާއި އިހުތިރާމް ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތަށެވެ.
 • އޮޒިލް: މޯލްޑިވިއަން ކަނޑުގެ ސާފުކުރާ ރާޅުތަކުގެ ލޯގަނޑުން ފެންނަ އޮޒިލްގެ މާނައަކީ "ސާފުކުރުން" ކަމަށާއި، މިއީ ސާފުކަމާއި އާވުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އޮމިދު: މޯލްޑިވްސްގެ ނިމުމެއް ނެތް އުޑުމަތިން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން އޮމިދުގެ މާނައަކީ "އުންމީދު" ކަމަށާއި، އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ ނިމުމެއް ނެތް ފުރުސަތުތައް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • އުސާމާ: މޯލްޑިވިއަން ފަލްކަންގެ ނިޢުމަތާ ގުގުމާލާ އުސާމާ އިން ދޭހަވަނީ "ސިންގާ" ކަމަށާއި، މިއީ ހިތްވަރާއި ޝަރަފުވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އޮލިން: މޯލްޑިވްސްގެ ފަހި ފަތްތަކުގެ މައްޗަށް ކުރެހި، އޮލިންގެ މާނައަކީ "ހޮލީ" ކަމަށާއި، މިއީ ރައްކާތެރިކަމާއި ދިފާއު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އޮރިކް: މޯލްޑިވިއަން ކަނޑުގެ ރިއްސުންތަކެކޭ އެއްފަދައިން އޮރިކްގެ މާނައަކީ "ފަރު ގަސް" ކަމަށާއި، މިއީ ކެތްތެރިކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ މެދުނުކެނޑި ކުރިއަރަމުންދާ ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ގަހެއް ކަމަށެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޕީ" އިންނެވެ.

 • ޕްރަނާވް: މޯލްޑިވިއަންގެ ހަމަޖެހުމުގެ މުޤައްދަސް ލަވަތައް ގުގުމާލާ ޕްރަނާވްގެ މާނައަކީ "މުޤައްދަސް ސިލަބަލް އޯމް" ކަމަށާއި، މިއީ ކައުނުގެ ޖާޒުބިއްޔަތާއި ރޫޙާނީ ކަންކަމާ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޕަވާން: މޯލްޑިވިއަންގެ މަޑުމައިތިރި ވައިރޯޅިތަކުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޕަވާން އިން ދޭހަވަނީ "ވައި" ކަމަށާއި، މިނިވަންކަމާއި ޖަޒީރާތައް ހުރަސްކޮށް ރޫހުގެ ގުޅުން ނެތް ދަތުރު އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • ޕަރަމް: މޯލްޑިވްސްގެ އެއްވެސް ތަފާތެއް ނެތް ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ޕަރަމްގެ މާނައަކީ "ސުޕްރީމް" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ މޮޅުކަމާއި ނިޢުމަތުގެ އެންމެ މަތީ މިންގަނޑުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޕްރިތުވީ: މޯލްޑިވްސްގެ ދުނިޔޭގެ އަޖައިބުތަކުން ނަގާފައިވާ ޕްރިތުވީ އިން ދޭހަވަނީ "ބިން" ކަމަށާއި، މިއީ ހަމަޖެހުމާއި ބާރާއި ފަރުވާ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޕުލްކިޓް: މޯލްޑިވިއަން ސަގާފަތުގެ އުފާވެރި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ޕުލްކިޓްގެ މާނައަކީ "އުފާވެރި" ކަމަށާއި، މިއީ އުފާވެރިކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ދިރުމެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ފިލްމެކެވެ.
 • ޕްރަތީކް: ދިވެހީ ތަރިކަތަކުގެ ރަމްޒުތަކާ ގުގުމާލާ ޕްރަތީކްގެ މާނައަކީ "ރަމްޒެއް" ކަމަށާއި، މިއީ މޯލްޑިވިއަންގެ ހިތްތަކުގައި ލޯބިކުރާ ފުން މާނަތަކާއި ސަގާފަތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޕަރަސް: މޯލްޑިވިއަންގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ވިދާ ރީތިކަމުން ގްލީން ކުރާ ޕަރާސްގެ މާނައަކީ "ޓަޗްސްޓޯން" ކަމަށާއި، މިއީ ބަދަލުވުމާއި އަގުހުރި އަގު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޕްރަނައި: މޯލްޑިވިއަން ކޮމިއުނިޓީތަކުގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ފުން ގުޅުންތަކުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޕްރަނާއީ ދޭހަކޮށްދެނީ "ލޯބި" ކަމަށާއި، ލޯތްބާއި ފުން ޖަޒުބާތީ ގުޅުންތައް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • ޕްރިތަމް: މޯލްޑިވިއަން މެހެމާންދާރީގެ ލޯބިވާ ޖާޒުބިއްޔަތު ދައްކުވައިދޭ ޕްރިތަމްގެ މާނައަކީ "ލޯބިވާ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ހޫނުކަމާއި ލޯބިވާ ގުޅުންތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޕިޔޫޝް: ތާޒާ މޯލްޑިވިއަން ކާށި ފަދައިން ކާނާ ލިބޭ ޕިޔޫޝްގެ މާނައަކީ "މިހާރު" ކަމަށާއި، މިއީ ފޮނިކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޖާދޫ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ކިއު" އިންނެވެ.

 • ޤާސިމް: ހިއްސާކުރުމުގެ ދިވެހީ ސަގާފަތް ދައްކުވައިދޭ ޤާސިމްގެ މާނައަކީ "ބަހާ މީހާ"، ދީލަތިކަމާއި މުޖުތަމަޢުގެ ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ މީހެކެވެ.
 • ޤުސައި: މޯލްޑިވިއަން ކަނޑުތަކުގެ ބާރުގަދަކަމުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޤުސައިގެ މާނައަކީ "ދުރު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކެތްތެރިކަމާއި އަޒުމް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޤައިސް: މޯލްޑިވިއަން ސަގާފަތުގެ އަޑި ގުގުމާލާ ޤައިސްގެ މާނައަކީ "ވަރުގަދަ"، ސާބިތުކަމާއި ތަރިކައަށް ވަފާތެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ޤައިސް އެވެ.
 • ޤަމަރު: މޯލްޑިވިއަންގެ ހަނދުވަރުގެ ރޭތަކުގެ ވިދާ ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ޤަމާރުގެ މާނައަކީ "ހަނދު"، ރީތިކަމާއި، ހަމަޖެހުމާއި، އިރުޝާދު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޤާދިރު: ދިވެހީ ފޯކްލޯރުގެ ބާރާއި ގުގުމާލާ، ޤާދިރުގެ މާނައަކީ "ކުޅަދާނަ"، ބޮޑުކަން ހާސިލްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަމާއި ބާރު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ކުއަދިރު: މޯލްޑިވްސްގެ ތަރުބިއްޔަތު ކުރާ ޖާޒުބިއްޔަތު ދައްކުވައިދޭ ކުއާދީރުގެ މާނައަކީ "ގާބިލް" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޤާޒީ: މޯލްޑިވިއަންގެ އިސްވެރިންގެ ޙިކުމަތުން ނަގާފައިވާ ޤާޒީގެ މާނައަކީ "ފަނޑިޔާރު" ކަމުގައިވާ، އިންސާފުވެރިކަމާއި، އިންސާފާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ޤުސައި: މޯލްޑިވިއަންގެ އުޑުމަތީގެ ފުޅާކަމުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޤުސައިގެ މާނައަކީ "ދުރު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ޝައުޤުވެރިކަމާއި ހުވަފެންތައް ހޯދުމަށް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޤުދުރަތު: މޯލްޑިވިއަންގެ މަންޒަރުތަކުގެ ޝަރަފުވެރިކަން ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ޤުދުރަތުގެ މާނައަކީ "ބާރު" ކަމަށާއި، ގުދުރަތުގެ ބިރުވެރި ރީތިކަން އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • ޤާމިލް: ދިވެހީ ސަގާފަތުގެ ފުރިހަމަކަން ދައްކުވައިދޭ ޤާމިލްގެ މާނައަކީ "ފުރިހަމަ"، ހަމަޖެހުމާއި ފުރިހަމަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ރ" އިންނެވެ.

 • ރަޔާޔަން: މޯލްޑިވްސްގެ ފަހި ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ރަޔާޔަންގެ މާނައަކީ "ސުވަރުގެ ދޮރުތަކެއް" ކަމަށާއި، މިއީ ގިނަކަމާއި އިލާހީ ނިޢުމަތްތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ރާހިލް: މޯލްޑިވިއަން ކަނޑު ދަތުރުވެރިންގެ އެޑްވެންޗަރަސް ރޫހުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ރާހިލްގެ މާނައަކީ "މަގު ހޯދާ މީހާ"، އެކްސްޕްލޯރޭޝަން އާއި ޑިސްކަވަރީ އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ރިޟްވާން: މޯލްޑިވިއަން މެހެމާންދާރީގެ ހޫނުކަން ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ރިޒްވާންގެ މާނައަކީ "ގަބޫލުކުރުން" ކަމަށާއި، މިއީ މަރުހަބާ ކިޔުމާއި އާ ރައްޓެހިންނާ ބައްދަލުވުމުގެ އުފާވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ފިލްމެކެވެ.
 • ރަފާން: އާފަލު ގަސްތަކުގެ މަޑުމައިތިރި ތެޅުން ގުގުމާލާ ރަފާންގެ މާނައަކީ "ޝަރަފުވެރި"، ރީތިކަމާއި ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމުގެ ހަމަޖެހޭ ރީތިކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ރަހީމް: މޯލްޑިވިއަންގެ އޯގާތެރިކަމުގެ ފުން ވަޅުގަނޑުން ނަގާފައިވާ ރަހީމްގެ މާނައަކީ "ރަޙްމަތްތެރި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އެންމެންނަށް އޯގާތެރިކަމާއި އޯގާތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ރެއިޑް: މޯލްޑިވިއަން ސަގާފަތުގެ ދިރުމާއި އެކު ގުގުމާލާ ރެއިޑްގެ މާނައަކީ "ލީޑަރ" ކަމަށާއި، މިއީ އިރުޝާދާއި މުޖުތަމައުގެ ވަރުގަދަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ރަޝީދު: މޯލްޑިވިއަންގެ ކަނޑުގެ ސާފުކަމުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ރަޝީދުގެ މާނައަކީ "ޙިކުމަތްތެރި"، ވިސްނުމާއި ވިސްނުމުގެ އަގު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ރިޔާޒް: މޯލްޑިވިއަން ރައްޔިތުންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ދައްކުވައިދޭ ރިޔާޒްގެ މާނައަކީ "ބަގީޗާ" ކަމަށާއި، މިއީ ކުރިއެރުމާއި، ތަރުބިއްޔަތުކުރުމާއި، ގުދުރަތުގެ ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ރޯހާން: މޯލްޑިވިއަންގެ އިރުއަރާ ދަތުރުގެ ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ރޯހަންގެ މާނައަކީ "އުސްފަސްގަނޑެއް" ކަމުގައި ވާއިރު، އުއްމީދާއި އާ ފެށުންތަކާއި އުޖާލާ ދުވަހެއްގެ ވައުދު އެކުލެވިގެންވެ އެވެ.
 • ރާއިފް: މޯލްޑިވިއަން ވައިރޯޅިތަކުގެ ނަފްރަތު އަތުލައިގަނެ، ރާއިފްގެ މާނައަކީ "މަޑުމައިތިރި"، ރަމްޒުކޮށްދޭ އޯގާތެރިކަމާއި ލޯބީގެ މަޑު އަސަރެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ސ" އިންނެވެ.

 • ސާޖަން: މޯލްޑިވިއަން ކެމަރަޑަރީގެ ރޫހު އެކުލެވިގެންވާ ސާޖަންގެ މާނައަކީ "ލޯބިވާ"، ފުން ލޯތްބާއި ލޯބިވާ ގުޅުންތައް އެކުލެވިގެންވާ ސާޖަން އެވެ.
 • ސައިފް: މޯލްޑިވިއަން ހަނގުރާމަވެރިންގެ ބާރުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ސައިފްގެ މާނައަކީ "ކަނޑި" ކަމަށާއި، މިއީ ހިތްވަރާއި، ކެރޭކަމާއި، ލޯބިވާ މީހުން ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަޒުމް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ސަމާރު: މޯލްޑިވިއަން ކޮމިއުނިޓީތަކުގެ ކެތްތެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ސަމާރުގެ މާނައަކީ "އިނާމު"، އުއްމީދާއި، ކެތްތެރިކަމާއި، މުސީބާތުގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދުން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ސައީދު: މޯލްޑިވްސްގައި އުފާވެރި އުފާފާޅުކުރުމުގެ ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ސައީދުގެ މާނައަކީ "އުފާވެރި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ނިޢުމަތްތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ސާމީ: ދިވެހީ ކާބަފައިންގެ ޙިކުމަތުން ނަގާފައިވާ ސާމީގެ މާނައަކީ "މަތިވެރި"، ވިސްނުންތޫނުކަމާއި، ވިސްނުމާއި، ޢިލްމު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ސާހިލް: މޯލްޑިވިއަންގެ އައްސޭރިފަށުގެ ހަމަޖެހުމާ ގުގުމާލާ ސާހިލްގެ މާނައަކީ "ފަޅު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުމާއި ގުދުރަތުގެ ހިތްހަމަޖެހޭ ބައްދާލުމެވެ.
 • ޝައުރިޔާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ބަޠަލުންގެ ހިތްވަރުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޝައުރިޔާގެ މާނައަކީ "ހިތްވަރު" ކަމުގައި ވާއިރު، ކެތްތެރިކަމާއި ބާރާއި ކެތްތެރިކަމެއް ނެތް ރޫޙު އެކުލެވިގެންވެއެވެ.
 • ސަލްމާން: މޯލްޑިވިއަން ހިތްތަކުގެ ދީލަތިކަން ދައްކުވައިދޭ ސަލްމާންގެ މާނައަކީ "ރައްކާތެރި"، ރަމްޒުކޮށްދޭ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ލޯބިވާ މީހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ތަރުބިއްޔަތު ދޭ އަޅާލުމެވެ.
 • ޝާން: މޯލްޑިވިއަން ސަގާފަތުގެ ކަރާމާތް ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ޝާންގެ މާނައަކީ "ކަރާމާތް"، އިހުތިރާމާއި ޝަރަފާއި ސަގާފީ ތަރިކަތަކުގެ ފަޚުރުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ޝާން އެވެ.
 • ސުޖޭ: މޯލްޑިވިއަންގެ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ޖާދޫ އެކުލެވިގެންވާ ސުޖޭގެ މާނައަކީ "ނާކާމިޔާބު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ކާމިޔާބީއާއި އެއްބައިވަންތަކަމާއި އެކުގައި އުޅޭ ބާރު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޓީ" އިންނެވެ.

 • ޠާރިޤް: މޯލްޑިވިއަން ތަރިތަކުގެ މަގުދައްކައިދޭ އަލިން އަލިކޮށްފައިވާ ތާރިޤުގެ މާނައަކީ "ހެނދުނު ތަރި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އުއްމީދާއި އިރުޝާދާއި އާ ފަތިހެއްގެ ވަޢުދު ރަމްޒުކޮށްދޭ ތަރިއެކެވެ.
 • ތާހާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ކަނޑުގެ ސާފުކަމުން އިންސްޕަޔަރ ކޮށްފައިވާ ތާހާގެ މާނައަކީ "ސާފު"، މައުސޫމުކަމާއި ސާފުކަމާއި ގުދުރަތުގެ ސާފު ރީތިކަން އެކުލެވިގެންވާ ތަނެކެވެ.
 • ތަލްހާ: މޯލްޑިވިއަން ޕާމް ގަސްތަކުގެ ވަރުގަދަކަން ދައްކުވައިދޭ ތަލްހާގެ މާނައަކީ "މޭވާ ގިނަ" ކަމަށާއި، މިއީ ކޮންމެ މާހައުލެއްގައި ވެސް ކެތްތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ކުރިއެރުމުގެ ގާބިލްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޓޫފައިލް: މޯލްޑިވިއަން ހިތްތަކުގެ އޯގާތެރިކަން ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ޓޫފައިލްގެ މާނައަކީ "އޯގާތެރިކަން" ކަމަށާއި، މިއީ އޯގާތެރިކަމާއި ދީލަތިކަމާއި އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ތަމީމް: މޯލްޑިވިއަން ޖަމާޢަތްތަކުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުން ނަގާފައިވާ ތަމީމްގެ މާނައަކީ "ފުރިހަމަ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަމާއި، އެއްބައިވަންތަކަމުން ލިބޭ ބާރު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ތާޝިރު: މޯލްޑިވިއަންގެ އިރުއޮއްސޭ ވަގުތުތަކުގެ ހަމަޖެހުމާ ގުގުމާލާ ތާޝިރުގެ މާނައަކީ "މަޑުމައިތިރި"، ހަމަޖެހުމާއި އަމާންކަމާއި ގުދުރަތުގެ ހިތްހަމަޖެހޭ ބައްދާލުމެވެ.
 • ތަޤިބު: މޯލްޑިވިއަން ބުރުޖުތަކުގެ ވިދާކަމުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ތަޤިބުގެ މާނައަކީ "ޝޫޓިން ސްޓާ" ކަމަށާއި، މިއީ އުޖާލާކަމާއި، ޝައުގުވެރިކަމާއި، ހުވަފެންތައް ހޯދުމަށް ރަމްޒުކޮށްދޭ ތަރިއެކެވެ.
 • ޠާލިބު: މޯލްޑިވްސްގައި ޢިލްމު ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށް ދައްކުވައިދޭ ޠާލިބުގެ މާނައަކީ "ހޯދާ"، ޝައުޤުވެރިކަމާއި، ބުއްދިއާއި، އުނގެނުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ތަމީމް: މޯލްޑިވިއަން ސަގާފަތުގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ތަމީމްގެ މާނައަކީ "ޝަރަފު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އިހުތިރާމާއި ކަރާމާތާއި ސަގާފީ ތަރިކަތަކުގެ ފަޚުރުވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ތާރީފް: މޯލްޑިވިއަން މެހެމާންދާރީގެ ރޫހު އެކުލެވިގެންވާ ތަރީފްގެ މާނައަކީ "އަގުތިލުކުރުން" ކަމަށާއި، މިއީ ޝުކުރުވެރިކަމާއި، ހޫނުކަމާއި، ހިއްސާކުރުމުގެ އުފާވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޔޫ" އިންނެވެ.

 • އުޒައިރު: މާނައަކީ "އެހީތެރިޔާ" ނުވަތަ "ސަޕޯޓަރ" ކަމުގައިވާ އުޒައިރު އެކުލެވިގެންވަނީ މޯލްޑިވިއަން ކޮމިއުނިޓީތަކުގައި ލޯބިކުރާ އެހީތެރިކަމާއި އެކުވެރިކަމުގެ ރޫހެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ވީ" އިންނެވެ.

 • ވާން: މޯލްޑިވިއަންގެ އުޑުމަތީގެ ފުޅާކަމުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ވާން ގެ މާނައަކީ "އުޑު" ނުވަތަ "ސުވަރުގެ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ މިނިވަންކަމާއި ޙައްދެއް ނެތް ގާބިލްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ވަޔާން: މޯލްޑިވިއަންގެ ކަނޑުގެ ހަމަޖެހުން ދައްކުވައިދޭ ވަޔާންގެ މާނައަކީ "މަޑުމައިތިރި" ނުވަތަ "ސުލްހަވެރި"، ހަމަޖެހުމާއި ހަމަޖެހުން އެކުލެވިގެންވާ ވަޔާން އެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޑަބްލިއު" އިންނެވެ.

 • ވާން: މޯލްޑިވްސް ވަށައިގެންވާ ކަނޑުގެ ފުޅާކަމުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ވާން ގެ މާނައަކީ "ކަނޑު" ނުވަތަ "ކަނޑު" ކަމަށާއި، މިއީ ވަރުގަދަކަމާއި އަޑި ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އެކްސް" އިންނެވެ.

 • ޒިރާން: "ދިރިއުޅުން" ނުވަތަ "ދިރިހުރުމުގެ" މާނަ ދޭހަވާ ޒިރާން އަކީ ދިރުމުގެ ޖާދޫއާއި މޯލްޑިވްސްގައި ދިރިއުޅުމުގެ ދަތުރުގެ ހަކަތަ އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޒަމީލް: ދިވެހި ބަހުގެ "ރީތިކަން" އިން އުފެދިފައިވާ ކްސަމީލް ތަމްސީލުކުރަނީ މޯލްޑިވިއަން ސަގާފަތުގައި ލޯބިކުރާ ރީތިކަމުގެ ޝައުގުވެރިކަމާއި ޝަރަފެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ވައި" އިންނެވެ.

 • ޔަމާން: ދިވެހި ބަހުން އުފެދިފައިވާ ޔަމާންގެ މާނައަކީ "އަގުހުރި" ނުވަތަ "އަގުހުރި" ކަމަށާއި، މިއީ މޯލްޑިވްސްގެ ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުންތަކުގެ ލޯބިވާ ޠަބީޢަތް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޔަޒީދު: ބާރާއި އަޒުމް ދައްކުވައިދޭ ޔަޒީދު ދޭހަވަނީ "އިތުރުވުން" ނުވަތަ "ބޮޑުވުން" ކަމަށާއި، މިއީ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާއިރު ކެތްތެރިކަމާއި ކުރިއެރުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޔޫސުފް: ޖަމާޢަތުގެ ދިވެހީ ރޫޙުން ނަގައިގެން ޔޫސުފްގެ މާނައަކީ "މާތްރަސްކަލާނގެ އިތުރުކުރައްވާނެ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އެއްބައިވަންތަކަމާއި ޖަމާޢަތުގެ ބާރުގެ ނިޢުމަތްތައް ތަމްސީލުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޔާމީން: "ކަނާތް އަތުން" ނުވަތަ "ބަރަކާތްތެރި" ކަމަށް ދޭހަކޮށްދޭ ޔާމީން އެކުލެވިގެންވަނީ މޯލްޑިވްސްގައި ލޯބިވާ މީހުންނަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަމާއި ނިޢުމަތުގެ އިޙްސާސް އެވެ.
 • ޔާފީ: މޯލްޑިވިއަން ފްލޯރާގެ ރީތިކަމުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޔާފީގެ މާނައަކީ "މީރުވަސްދުވާ" ކަމަށާއި، މިއީ ގުދުރަތުގެ ހަދިޔާތަކުގެ ފޮނިކަމާއި ސާފުކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޔަހްޔާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ކަނޑުގެ ދިރުމެއް ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ޔަހްޔާގެ މާނައަކީ "ދިރިއުޅެން" ނުވަތަ "ކެތްތެރިވުން" ކަމުގައި ވާއިރު، ކޮންމެ މާހައުލެއްގައި ވެސް ކެތްތެރިކަމާއި ކުރިއެރުމުގެ ގާބިލްކަން އެކުލެވިގެންވެ އެވެ.
 • ޔާސިރު: މޯލްޑިވިއަން މެހެމާންދާރީގެ ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ޔާސިރުގެ މާނައަކީ "މުއްސަނދިވުން" ނުވަތަ "ފަސޭހަކަން ގެނައުން"، ދީލަތިކަމާއި އަރާމު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޔަފާއީ: ސަގާފަތަށް ދިވެހީންގެ އިޙްތިރާމުން ނަގައިގެން، ޔަފައިގެ މާނައަކީ "ޝުކުރުވެރިވުން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ދިރިއުޅުމުގެ ނިޢުމަތްތަކަށް ޝުކުރުވެރިވުމާއި އަގުވަޒަންކުރުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޔާސީން: ދިވެހީ ސަގާފަތުގެ އަޑިން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޔާސީން ދޭހަވަނީ "އޯގާތެރި މީހެއް" ކަމަށާއި، އެހެން މީހުންނާ މެދު އޯގާތެރިކަމާއި އެންޕެތީ އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • ޔަލްޑޯ: މޯލްޑިވިއަންގެ އުޑުމަތީގެ ވިދާކަން ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ޔަލްޑޯގެ މާނައަކީ "ރޭގަނޑުގެ ދަރިފުޅު" ނުވަތަ "ރޭގަނޑު އުފަންވާ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ސިއްރުވެރިކަމާއި އަނދިރިކަމުގެ ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު ފިރިހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޒެޑް" އިންނެވެ.

 • ޒަޔާން: މޯލްޑިވިއަން ކަނޑުތަކުގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ޒަޔާންގެ މާނައަކީ "ރީތި"، މޯލްޑިވްސް މާނަކުރާ ނޭވާލާން އުނދަގޫ ވިސްޓާތައް އެކުލެވިގެންވާ ޒަޔާން އެވެ.
 • ޒައީމް: "ލީޑަރ" ނުވަތަ "ގެރެންޓީ" ދޭހަކޮށްދީ، ޒައީމް އެކުލެވިގެންވަނީ ދިވެހީ ސަގާފަތުގެ މައިގަނޑު މުޖުތަމަޢާއި އެއްބައިވަންތަކަމުގެ މަގުދައްކައިދޭ ރޫހެވެ.
 • ޒާފިރު: ސުލްހަވެރި މޯލްޑިވިއަން ވައިރޯޅިން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޒާފިރުގެ މާނައަކީ "ނާކާމިޔާބު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ދިރިއުޅުމުގެ ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައްޗަށް ނިޢުމަތާއި ކަރާމާތާއެކު ކާމިޔާބީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޒާހި: މޯލްޑިވިއަންގެ ވިދާ އިރުގެ ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ޒާހީގެ މާނައަކީ "އަލިގަދަ" އަދި "ވިދާ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އުއްމީދާއި އާ ފެށުމެއްގެ ވައުދު ތަމްސީލުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޒަކަރިއްޔާ: މޯލްޑިވްސްގައި އުފެދިފައިވާ އާއިލީ ފުން ގުޅުންތަކުން ނަގާފައިވާ ޒަކަރިއްޔާގެ މާނައަކީ "މާތްރަސްކަލާނގެ ހަނދާން ކުރައްވާ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ދިރިއުޅުމުގެ ދަތުރުގައި އީމާންކަމާއި އިލާހީ ތަރުބިއްޔަތެވެ.
 • ޒާމިލް: މޯލްޑިވިއަންގެ އެކުވެރިކަމުގެ ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ޒާމިލްގެ މާނައަކީ "ރަހުމަތްތެރިއެއް" ކަމަށާއި، މިއީ މުޖުތަމައުތައް ގުޅުވައިދޭ ގާތްކަމާއި ވަފާތެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޒަޔާން: ޝަރަފާއި ޝައުގުވެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ޒަޔާންގެ މާނައަކީ "ރީތި"، މޯލްޑިވިއަންގެ ގުދުރަތާއި މީހުންގެ ޝައުގުވެރިކަމާއި ހިތްދަތި ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޒުހައިރު: މޯލްޑިވިއަންގެ ދިރުމެއް ހުރި ގަސްގަހާގެހިން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޒުހައިރުގެ މާނައަކީ "ފޮޅުން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ކުރިއެރުމާއި ދިރުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފުރިހަމަކަން ތަމްސީލުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޒުބައިރު: "ވަރުގަދަ" ކަމަށް ދޭހަކޮށްދީ، ޒުބައިރު އެކުލެވިގެންވަނީ ފުޅާ ކަނޑުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަރަމުން އަންނަ މޯލްޑިވިއަން ރައްޔިތުންގެ ކެތްތެރިކަމާއި ސާބިތު ރޫހެވެ.
 • ޒިޔާދު: މޯލްޑިވިއަން ރޫހުގެ ދީލަތިކަން ދައްކުވައިދޭ ޒިޔާދުގެ މާނައަކީ "ގިނަކަން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ތަނަވަސްކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ މުއްސަނދިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

Share this post with friends

See previous post See next post
No One Has Commented On This Post Yet
Click here to comment

Please comment according to the sweet namer policy. Every comment is reviewed.

comment url