މޯލްޑިވްސް ޔުނިކް ގާލް ނޭމްސް / ޓްރެންޑް އެލާޓް

މޯލްޑިވްސް ޔުނިކް ގާލް ނޭމްސްގެ ޖާދޫވެރި ދުނިޔޭގެ ތެރެއިން ހިތުގެ ދަތުރެއް ފަށާށެވެ. ކުޑަކުއްޖާގެ އާދަޔާ ހިލާފު ވާހަކައަށް ފުރިހަމަ ނަން ހޯދައި، ސަގާފަތުގެ ރީތިކަން ގަބޫލުކޮށްލާށެވެ.

ތަޢާރަފް ޓޯ މޯލްޑިވްސްތަޢާރަފް ޓޯ މޯލްޑިވްސް

އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ބައްދާލުމުގެ ތެރޭގައި ވަޅުލެވިފައިވާ މޯލްޑިވްސް، އޭގެ ވެރިރަށް މާލޭ އާއި އެކު، އިންސާނީ ވާހަކަތަކުގެ ޓެޕެސްޓްރީއެކެވެ. މި ސުވަރުގެ ތެރޭގައި މާލޭ ކޮޅަށް ހުންނަނީ ހުވަފެންތަކާއި އުންމީދުތައް އެއްތަނަކަށް އެއްވެ، ހަލަބޮލި ހިތުގެ ތެޅުންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެންމެ ބޮޑު ރަށުގެ ދިރުމެއް ހުރި ޓެޕެސްޓްރީން ފެށިގެން އެންމެ ކުޑަ ރަށުގެ އިންޓިމޭޓް ވިސްޕަރސް އާއި ހަމައަށް ތަފާތުކަން ކޮންމެ ކަނެއްގައި ވެސް ގުގުމާލައެވެ.

މާލޭ: ދަ ހާޓްބީޓް
އެންމެ 5.8 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ކެޕިޓަލައިޒް ކުރާ މާލޭ އަކީ މޯލްޑިވްސްގެ ތެޅިތެޅި އޮތް ފުރާނަ އެވެ. 200،000 ހިތުގެ ސަލާމަތެއް ކަމަށްވާ މި ސިޓީއަކީ ކެތްތެރިކަމާއި ޝައުގުވެރިކަމުގެ ސިމްފޯނީއެކެވެ. މިތަނުގައި، ކޮންމެ ގޯޅިގަނޑެއްގައި ހުވަފެންތައް ނަށަމުންދާ ތަނުގައި، ޑެންސިޓީން އޭގެ މަގުތަކަށް ދިރުމެއް ގެނެސްދެއެވެ.

ދަނގެތީ: ހުވަފެންތައް ފަޅައިގެންދާ ތަން
އެންމެ ކުޑަ ރަށެއް ކަމަށްވާ ދިވެހިރާއްޖެގެ ހަމަޖެހޭ ބައްދާލުމުގައި ހުވަފެންތައް ފާޅުވަނީ އެންމެ 0.11 އަކަކިލޯމީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއްގައެވެ. ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ މުޖުތަމަޢެއްގެ ސަލާމަތެއް ކަމުގައިވާ 1،500 މީހުންގެ އާބާދީއަކީ ހިއްސާކުރާ އުފަލާއި ހިތާމަތަކުގެ ޓެޕެސްޓްރީއެއް އުފައްދާ ތަނެކެވެ. މިތަނުގައި އިރުއަރާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ކިޔައިދެނީ ސާދާކަމާއި ހަމަޖެހުމުގެ ވާހަކައެކެވެ.

އިމޯޝަނަލް ތްރެޑްސް އޮފް ޑިމޮގްރަފީ
މި ޖަޒީރާ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ރިތްމް މިންކުރަނީ ހަމައެކަނި ސްކުއެއާ ކިލޯމީޓަރުން ނޫން ކަމަށާއި އޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހިތުގެ ތެޅުން ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު ގާތްގަނޑަކަށް 14 ކުދިން އުފަންވާއިރު، އުންމީދު އާކޮށް ފޮޅެއެވެ. ނަމަވެސް ކޮންމެ ދުވަހަކު މަދު ފުރާނަތަކެއް ފުރައިގެން ދިއުމާއެކު، ސިމްފޯނީ ހަނދާންކޮށްދެނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހިތްދަތި ނާޒުކުކަމެވެ.

މޯލްޑިވްސްގައި ކޮންމެ ތަފާސްހިސާބެއް ވިޔަފާރި ކުރަނީ ކެތްތެރިކަމާއި، ހުވަފެންތަކާއި، ވުޖޫދުގެ ދާއިމީ އުދައެރުމާއި ދައުރުގެ ވާހަކައަކަށެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބެބީ ގާލް ނަންސް ވިތު މީނިންގް ފްރޮމް އޭ އިން ޒެޑް.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އޭ" އިންނެވެ.

Baby Girl

 • އައިޝާ: ފުން މުހިންމު ނަމެއް ކަމަށްވާ އައިޝާ އަކީ ދިވެހީ ހޫނުކަމާ ގުގުމާލާ ދިރިއުޅުމާއި ދިރުމެއް އެކުލެވިގެންވާ ނަމެކެވެ.
 • އަޒްކާ: ދިވެހީ ޖާދޫއެއް ގެންގުޅޭ އަޒްކާގެ މާނައަކީ "ސާފުކަން"، މައުސޫމުކަމާއި ސައްހަކަން ފާހަގަކުރާ ނަމެކެވެ.
 • އަމީނާ: އިތުބާރު ހުރިކަން ދައްކުވައިދޭ އަމީނާ އަކީ ތެދުވެރިކަމާއި އިތުބާރު ރަމްޒުކޮށްދޭ ދިވެހިން އިންސްޕަޔަރ ކޮށްފައިވާ ނަމެކެވެ.
 • އަލީޝާ: މާނައަކީ "މާތްރަސްކަލާނގެ ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ"، އަލީޝާ އަތުލައިގަންނަނީ ދިވެހީ ސަގާފަތުގައި ލޯބިކުރާ އިލާހީ އަޅާލުމުގެ ޖާދޫގަ އެވެ.
 • އަމާނީ: ސުލްހަވެރިކަމުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ އަމާނީ އަކީ ހަމަޖެހުމާއި ހަމަޖެހުން ގުގުމާލާ ދިވެހި ބަހުން އެކުލެވިގެންވާ ނަމެކެވެ.
 • އަނާރާ: ރީތިކަމާއި، ޝަރަފާއި، ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އަނާރާގައި ދިވެހީ ރީތިކަމުގެ ޖާދޫ އެކުލެވިގެންވެއެވެ.
 • އަދީލާ: ދިވެހީ ނިޢުމަތާއެކު އަދީލާ ދޭހަވަނީ އިންސާފު، އިންސާފުވެރިކަމާއި ޞާލިޙުކަން ދައްކުވައިދޭ ނަމެކެވެ.
 • އާރިޔާ: ދިވެހީ ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ އާރިޔާގެ މާނައަކީ "މަތިވެރި"، ޝަރަފާއި ކަރާމާތުގެ ހެޔޮ ސިފަތައް އެކުލެވިގެންވާ އާރިޔާ އެވެ.
 • އަލްޔާ: މަތިވެރިކަމާއި މަތިވެރިކަމާ ގުގުމާލާ ނަމެއް ކަމަށްވާ އަލްޔާ ގެންގުޅެނީ މަތިވެރި ސިފައެއްގެ ދިވެހީ އަންޑަޓޯންސްތަކެކެވެ.
 • އާޝާ: އުއްމީދުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ އާޝާ ތަމްސީލު ކުރަނީ ދިވެހި ސަގާފީ ޓެޕެސްޓްރީގައި ލޯބިވާ ހެޔޮ ސިފައެއް ކަމަށްވާ އުންމީދީ ކަމެވެ.

"ބެބީ ގާލް ނަންތައް ފެށެނީ "ބީ" އިންނެވެ.

 • ބިނާ : ދިވެހި ސަގާފަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ބިނާގެ މާނައަކީ "ރާގު"، ދިރިއުޅުމުގެ އެއްބައިވަންތަ ޖާޒުބިއްޔަތު ފާހަގަކުރުމެވެ.
 • ބަހިރާ : އަލިކަން ދައްކުވައިދޭ ބަހިރާގައި ތަފާތު ޝަޚުސިއްޔަތުތަކުގެ ވިދާކަން ދައްކުވައިދޭއިރު، މިއީ ދިވެހީ ސަގާފަތުގައި ލޯބިކުރާ އަގުތަކެކެވެ.
 • ބިލްޤިސް : ދިވެހީ ޝަރަފުގެ އަސަރެއް އެކުލެވިގެންވާ ބިލްޤިސް އިން ދޭހަވަނީ "ރާނީ"، ވެރިކަމާއި ބާރު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ބަހިތާ : މާނައަކީ "ހޯދާ" ބަހިތާ ގުގުމާލަނީ ޝައުގުވެރިކަމާއި ހޯދުންތަކުން ކަމަށާއި، މިއީ ދިވެހީ ސަގާފަތުގައި ވަރަށް ފުންކޮށް ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ އަގުތަކެއް ކަމަށެވެ.
 • ބިތޫން : ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ބިތޫން ރަމްޒުކޮށްދެނީ "ފަތިސް"، އާ ފެށުންތަކުގެ ރީތިކަން ފާހަގަކުރުމަށެވެ.
 • ބިރާ : ބާރުގެ ތެރޭގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ބިރާ ދައްކުވައިދެނީ ކެތްތެރިކަން، ދިވެހީ އަންހެނުންގެ ކިބައިގައި އަގުކުރާ ކެތްތެރިކަން ގުގުމާލަމުންނެވެ.
 • ބަނިޔާ : ދިވެހީ ރީތިކަމާއެކު ބަނިޔާގެ މާނައަކީ "ރޭޑިއަންޓް"، ޕޮޒިޓިވިޓީ އާއި އުންމީދީކަމުގެ ދިއްލުން ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ބުދްނާ : މާނައަކީ "ހަނދުގެ އަލި" ކަމުގައިވާ ބުދްނާ އިން ދައްކުވައިދެނީ ދިވެހީ ޖަޒީރާ ރޭތަކާ އެއްގޮތަށް، ލުއިކޮށްދޭ ޙާޟިރީއާއި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ރޫހެވެ.
 • ބަހާރާ : ދިވެހީ މާތަކުގެ ޖާދޫ އެކުލެވިގެންވާ ބަހާރާގެ މާނައަކީ "ބަހާރު"، އާވުމާއި ދިރުމެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ބަހާރާ އެވެ.
 • ބައިޒާ : ސާފުތާހިރުކަމުގެ ތެރޭގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ބައިޒާ އިން ދައްކުވައިދެނީ މައުސޫމްކަން، ދިވެހި ހިތްތަކުގައި ލޯބިކުރާ ކުލައެއް ނެތް ރީތިކަން ގުގުމާލަމުންނެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ސީ" އިންނެވެ.

 • ކައިރީން: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ކައިރީން ދޭހަކޮށްދެނީ "ސާފު"، މޯލްޑިވްސްގައި ލޯބިކުރާ ކުލައެއް ނެތް ރީތިކަން އަތުލައިގަނެގެންނެވެ.
 • ސެހްލާން: ދިވެހި ސަގާފަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ސެހްލާންގެ މާނައަކީ "ގްރޭސްފުލް" ކަމަށާއި، މިއީ މޯލްޑިވިއަން އަންހެނުންގެ އަގުހުރި ރީތިކަމާއި ޕޮއިސް ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ސިތާރާ: ދިވެހީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އަސަރެއް އެކުލެވޭ ސިތާރާގެ މާނައަކީ "ރާގު"، ދިރިއުޅުމުގެ ހަމަޖެހޭ ރޫހު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ސިރާޔާ: މާނައަކީ "ހަނދުގެ އަލި" ކަމުގައިވާ ސިރާޔާ އިން ދައްކުވައިދެނީ ދިވެހީ ޖަޒީރާ ރޭތަކާ އެއްގޮތަށް، ލުއިކޮށްދޭ ޙާޟިރީއާއި ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ރޫހެވެ.
 • ޗުނާރާ: ދިވެހީ ސަގާފަތްތައް އެކުލެވިގެންވާ ޗުނާރާގެ މާނައަކީ "ފޮޅުން"، ކުރިއެރުމާއި ތަރައްގީގެ ރީތިކަން އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ކެމީލާ: ދިވެހި ރީތިކަމުގެ ތެރެއަށް ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ކެމީލާ އިން ދޭހަވަނީ "އޯގާތެރި"، އޯގާތެރިކަމާއި ދީލަތިކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ކަހްޔާ: ދިވެހީ ރޫހުގައި ކަހްޔާގެ މާނައަކީ "އަލި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ މޯލްޑިވްސްގައި ލޯބިކުރާ ހެޔޮ އަދި އަލިކޮށްދޭ ޙާޟިރީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ކަލްމާން: ދިވެހީ ޙިކުމަތް ދައްކުވައިދޭ ކަލްމާންގެ މާނައަކީ "އިލްމުވެރި"، އުނގެނުމާއި ވިސްނުމުގެ މުހިންމުކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ސިފާނާ: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ސިފާނާގެ މާނައަކީ "މައުސޫމް"، މޯލްޑިވިއަންގެ ހިތްތަކުގައި ލޯބިކުރާ ސާފުތާހިރުކަމާއި ސާދާކަން ދައްކުވައިދޭ ސިފާނާ އެވެ.
 • ކާރީޝާ: ދިވެހީ ޝަރަފުގެ އަސަރެއް އެކުލެވޭ ކާރީޝާ އިން ދޭހަވަނީ "ލޯބިވާ"، މޯލްޑިވިއަން އާއިލާތަކުގައި އަގުކުރާ ފުން ލޯތްބާއި ލޯބި އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޑީ" އިންނެވެ.

 • ދިޝާ: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ދިޝާ އިން ދޭހަވަނީ "ކަލާނގެ"، ބާރާއި ނިޢުމަތް އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ދުނާ: ދިވެހީ ސަގާފަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ދުނާގެ މާނައަކީ "ރާގު"، ދިރިއުޅުމުގެ ރިތްމިކް އަދި އެއްބައިވަންތަ ރޫހު އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ދަލިހާ: ދިވެހި ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ދަލީހާގެ މާނައަކީ "ލޯބިވާ"، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ލޯބިވާ މައުސޫމުކަމާއި ފޮނިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ދިރާ: ދިވެހީ ޝަރަފުގެ އަސަރެއް އެކުލެވިގެންވާ، ދިރާގެ މާނައަކީ "ހިތްވަރުގަދަ"، މޯލްޑިވިއަން އަންހެނުންގެ ކިބައިގައި އަގުހުރި ހިތްވަރާއި އަޒުމް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ދަރަރާ: މާނައަކީ "މާ" ކަމަށްވާ ދަރަރާރަކީ ކުރިއެރުމާއި ގާބިލްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެއް ކަމަށާއި، އާ ފެށުންތަކުގެ ރީތިކަން ގުގުމާލާ ކަމަށެވެ.
 • ދަވިޔާ: ދިވެހި ސަގާފަތްތަކުން ފުރިފައިވާ ދަވިޔާގެ މާނައަކީ "ރޭޑިއަންޓް" ކަމަށާއި، މިއީ ޕޮޒިޓިވިޓީއާއި ހޫނުކަމުގެ އެތެރޭގެ ދިއްލުން ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ދުފްރާން: ދިވެހީ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ދުފްރާންގެ މާނައަކީ "އެންޗެންޓިން" ކަމަށާއި، މިއީ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ޝައުގުވެރި ޝައުގުވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ފިލްމެކެވެ.
 • ދިއްތާރާ: ދިވެހީ ރޫޙާއެކު ދިއްތާރާގެ މާނައަކީ "ތަރި" ކަމަށާއި، މިއީ އެތެރޭގައިވާ މަގުދައްކާ އަލިކަމާއި ވިދާކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ދާރާ: "ފްލޯ" ގެ މާނައަކީ ދަރާރާ ގުގުމާލަނީ ދިވެހީ ސަގާފަތުގައި އަގުކުރެވޭ ފްލޫޑިޓީއާއި އެޑެޕްޓޭބިލިޓީއާއެވެ.
 • ދިމީ: ދިވެހި މަޑުމައިތިރިކަމުގެ ތެރޭގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ދިމީ އިން ދޭހަވަނީ "ޓެންޑަރ"، މޯލްޑިވިއަން އާއިލާތަކުގައި ލޯބިކުރާ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި އަޅާލާ ޠަބީޢަތެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އީ" އިންނެވެ.

 • އީމާ: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އީމާގެ މާނައަކީ "އުންމީދު" ކަމަށާއި، އުންމީދާއި ދިރިއުޅުމަށް ހެޔޮ ނަޒަރިއްޔާތެއް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • އީލާ: ދިވެހީ ސަގާފަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ އީލާގެ މާނައަކީ "ބިން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ބިންގާ އެޅުމާއި ތިމާގެ މުރަކަތަކާ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އީޝާރާ: ދިވެހި ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ އެޝަރާގެ މާނައަކީ "ނިޝާން" ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ދަތުރުގައި ހުރި މުހިންމުކަމާއި ރަމްޒީކަން ދައްކުވައިދެއެވެ.
 • އީޝާ: ދިވެހީ ޝަރަފުގެ އަސަރެއް އެކުލެވޭ އީޝާގެ މާނައަކީ "ދިރިހުރި"، މޯލްޑިވްސްގައި ލޯބިކުރާ ދިރުމާއި ދިރުމެއް ހުރި ރޫހު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • އިވާނާ: މާނައަކީ "ރީތި ނަފްސު" ކަމަށްވާ އިވާނާ ގެންގުޅެނީ އެތެރޭގެ ރީތިކަމާއި ނިޢުމަތުގެ ދިވެހީ އަންޑަޓޯންތަކެކެވެ.
 • އެރާއީ: ދިވެހީ ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ އެރާއީގެ މާނައަކީ "މާލެވުން" ކަމަށާއި، މިއީ ދިރިއުޅުމުގެ ކުރިއެރުމާއި ފުރިހަމަކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އެހްލާން: ދިވެހި ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ އެހްލާންގެ މާނައަކީ "މަރުހަބާ"، މޯލްޑިވްސްގައި އަގުކުރާ މެހެމާންދާރީއާއި ހުޅުވާލެވިފައިވާ ގޮތް އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • އެހެނާ: ދިވެހީ ޖާޒުބިއްޔަތާއެކު އެހެނާގެ މާނައަކީ "ނިޢުމަތް" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ވެސް ރީތިކަމާއި ހަމަޖެހުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އީފާން: "ޝުކުރުވެރި" ގެ މާނައަކީ، އީފާން ގުގުމާލަނީ އަގުވަޒަންކުރުމާއި ޝުކުރުވެރިވުމުގެ ދިވެހީ އަގުތަކާ އެވެ.
 • އެސްރާ: ދިވެހި ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ އެސްރާގެ މާނައަކީ "ރޭގަނޑު ދަތުރުކުރުން" ކަމަށާއި، މިއީ އެޑްވެންޗަރސް އަދި އެކްސްޕްލޮރޭޓަރީ ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އެފް" އިންނެވެ.

 • ފާޒިލާ: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ފާޒިލާގެ މާނައަކީ "ފަޟީޙަތްތެރި"، އަޚްލާޤީ މޮޅުކަމާއި ހެޔޮކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ފިރުހާނާ: ދިވެހި ސަގާފަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ފިރުހާނާގެ މާނައަކީ "އުފާވެރި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އެހެން މީހުންނަށް ލިބޭ އުފަލާއި އުފާވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ފާތިމް: ދިވެހި ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ފާތިމްގެ މާނައަކީ "ބުއްދިވެރި"، ތޫނުކަމާއި ހުޝިޔާރުކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ފަލައިޝާ: ދިވެހީ ޝަރަފުގެ އަސަރެއް އެކުލެވޭ ފަލައިޝާގެ މާނައަކީ "ޝަރަފުވެރި"، ރީތިކަމާއި ހަމަޖެހުން އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ފަޒީރާ: މާނައަކީ "ކާމިޔާބު" ކަމުގައިވާ ފަޒީރާ ގުގުމާލަނީ ކާމިޔާބާއި ކާމިޔާބީގެ ދިވެހީ ރޫހުންނެވެ.
 • ފިރާޤާ: ދިވެހި ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ފިރާޤާގެ މާނައަކީ "ޙިކުމަތްތެރި އަންހެނާ"، ޢިލްމާއި ބުއްދިވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އަންހެނެކެވެ.
 • ފައިއްޒާ: ދިވެހީ ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ ފައިޒާގެ މާނައަކީ "ނާކާމިޔާބު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ބާރާއި ކެތްތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ފަޒާނާ: ދިވެހި ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ފަޒާނާގެ މާނައަކީ "ޗާމް"، ޝައުގުވެރި އަދި ލޯބިވާ ސިފަތައް އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ފިތޫން: ދިވެހީ ޖާޒުބިއްޔަތާއެކު ފިތޫންގެ މާނައަކީ "މާ"، ކުރިއެރުމާއި ގާބިލްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ފަދުވާ: "އުފާވެރި" ގެ މާނައަކީ ފަދުވާ ގުގުމާލަނީ ދިރިއުޅުމަށް އުފާވެރި އަދި ހެޔޮ ނަޒަރަކުން ބަލާ ދިވެހީންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާ އެކުގަ އެވެ.
ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޖީ" އިންނެވެ.

 • ގުލްހާރާ: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ގުލްހާރާގެ މާނައަކީ "މާ ފޮޅިފައިވާ މާ" ކަމަށާއި، މިއީ ބޮޑުވުމާއި މާ ފޮޅުމުގެ ރީތިކަން އެކުލެވިގެންވާ މަލެއް ކަމަށެވެ.
 • ގެހްލާން: ދިވެހީ ސަގާފަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ގެހްލާންގެ މާނައަކީ "ޝަރަފުވެރި" ކަމަށާއި، މިއީ ރީތިކަމާއި ހަމަޖެހުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޣަލިޔާ: ދިވެހީ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ޣަލިޔާގެ މާނައަކީ "އަގުހުރި"، ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ އަގު ވަޒަންކުރުމާއި މުހިންމުކަން ދައްކުވައިދޭ ޣަލިޔާ އެވެ.
 • ޣަޔާން: ދިވެހީ ނިޢުމަތުގެ އަސަރެއް އެކުލެވިގެންވާ ޣަޔާންގެ މާނައަކީ "ބުއްދިވެރި"، ޙިކުމަތާއި ޢިލްމު އެކުލެވިގެންވާ މީހެކެވެ.
 • ގައުރާ: މާނައަކީ "މުއްސަނދި" ކަމުގައިވާ ގައުރާ ގުގުމާލަނީ ޠާހިރުކަމާއި ޚާއްޞަކަމުގެ ދިވެހީ ރަމްޒު ކަމެވެ.
 • ގުފްރާ: ދިވެހީ ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ގުފްރާގެ މާނައަކީ "މާފުކުރުން"، އޯގާތެރިކަމާއި ވިސްނުމުގެ ހެޔޮކަންތައްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ގުލާނާ: ދިވެހީ ރޫހު އެކުލެވިގެންވާ ގުލާނާގެ މާނައަކީ "ޗާމް" ކަމަށާއި، މިއީ އޭގެ ޝައުގުވެރި އަދި ލޯބިވާ ސިފަތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ގައުރިޔާ: ދިވެހި ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ގައުރިޔާގެ މާނައަކީ "އިރުގެ އަލި"، އުފާވެރި ރޫހެއްގެ ހޫނުކަމާއި ވިދާކަން އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ގުހާރާ: ދިވެހީ ޖާޒުބިއްޔަތާއެކު ގުހާރާގެ މާނައަކީ "ކަނޑުގެ ރާގު" ކަމަށާއި، މިއީ ރިތްމިކް އަދި އެއްބައިވަންތަ ޠަބީޢަތް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ގީތާން: މާނައަކީ "ލަވަ" ކަމަށްވާ ގީތާން ގުގުމާލަނީ ދިރިއުޅުމުގައި ރާގާއި މިއުޒިކަލިޓީއަށް ދިވެހީންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމާ އެކުގަ އެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ހ" އިންނެވެ.

 • ހަޖުރާ: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ހަޖުރާގެ މާނައަކީ "ޞާލިޙު" ކަމުގައިވާ، އަޚްލާޤީ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ހެޔޮކަން އެކުލެވިގެންވާ މީހެކެވެ.
 • ހަސީނާ: ދިވެހި ސަގާފަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ހަސީނާގެ މާނައަކީ "ރީތި"، އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ހަލީމާ: ދިވެހި ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ހަލީމާގެ މާނައަކީ "މަޑުމައިތިރި"، އޯގާތެރި އަދި އަޅާލާ ޠަބީޢަތެއް އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ހިމާނީ: ދިވެހީ ޝަރަފުގެ އަސަރާއެކު ހިމާނީގެ މާނައަކީ "އައިސްގެ ރާނީ" ކަމަށާއި، މިއީ ބާރާއި ކެތްތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ހިފްޒާ: މާނައަކީ "ބަލަދުވެރިޔާ" ކަމުގައިވާ ހިފްޒާ ގުގުމާލަނީ ލޯބިވާ މީހުން ރައްކާތެރިކޮށް އަޅާލުމުގެ ދިވެހީ އަގާއި އެކުގަ އެވެ.
 • ހާޖިރާ: ދިވެހި ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ހާޖިރާގެ މާނައަކީ "ކެތްތެރި" ކަމުގައިވާ، ކެތްތެރިކަމުގެ ހެޔޮކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ހިމާރާ: ދިވެހީ ރޫހު އެކުލެވިގެންވާ ހިމާރާގެ މާނައަކީ "ހަނދުގެ އަލި" ކަމަށާއި، މިއީ ހަމަޖެހޭ އަދި އަރާމު ޙާޟިރީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ހުދައިފާ: ދިވެހީ ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ހުދުއިފާގެ މާނައަކީ "މަޑު ވާރޭ"، ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި ތާޒާ ކޮލިޓީ އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ހަފްނާ: ދިވެހީ ޖާޒުބިއްޔަތާއެކު ހަފްނާގެ މާނައަކީ "މާ ފޮޅުން"، ކުރިއެރުމާއި ގާބިލްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ހަދިޔާ: "ހަދިޔާ" ގެ މާނައަކީ، ހަދިޔާ ގުގުމާލަނީ ދިވެހީންގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުން ދިރިއުޅުމާއި ގުޅުންތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ހ" އިންނެވެ.

 • އިނާޔާ: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އިނާޔާގެ މާނައަކީ "މާތްރަސްކަލާނގެ ހަދިޔާ"، ދިރިއުޅުމުގެ އަގުހުރި ޠަބީޢަތް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • އިޝާރާ: ދިވެހި ސަގާފަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ އިޝާރާގެ މާނައަކީ "ނިޝާން" ކަމަށާއި، މިއީ ދިރިއުޅުމުގެ ދަތުރުގައި ހުރި މުހިންމުކަމާއި ރަމްޒުކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އިލްހާމް: ދިވެހި ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ އިލްހާމްގެ މާނައަކީ "އިންސްޕިރޭޝަން"، މޮޓިވޭޓިން އަދި އުފުލިގެންދާ ޖާދޫ އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • އިޒްނާ: ދިވެހީ ޝަރަފުގެ އަސަރަކާއެކު އިޒްނާގެ މާނައަކީ "ހަނދުގެ އަލި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ހަމަޖެހޭ އަދި ހަމަޖެހޭ ޙާޟިރީއެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.
 • އިންސާފް: "އިންސާފު" ގެ މާނައަކީ، އިންސާފު ގުގުމާލަނީ ދިވެހީންގެ އަގުތައް ކަމަށްވާ އިންސާފުވެރިކަމާއި ޞާލިޙުކަމާއެވެ.
 • އިބާދާ: ދިވެހި ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ އިބާދާގެ މާނައަކީ "އަޅުކަން"، ރޫޙާނީ ވަފާތެރިކަމާއި ގުޅުން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • އިތަރު: ދިވެހީ ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ އިތާރުގެ މާނައަކީ "އޯގާތެރިކަން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އޯގާތެރިކަމަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ހިތެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އިނާރާ: ދިވެހި ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ އިނާރާގެ މާނައަކީ "އަލިކަމުގެ ރޭ"، އަލިކޮށްދޭ އަދި ޕޮޒިޓިވް ޕްރެޒެންސް އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • އިބްތިހާޖް: ދިވެހީ ޖާޒުބިއްޔަތާއެކު އިބްތިހާޖްގެ މާނައަކީ "އުފާވެރިކަން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އުފަލާއި އުފާވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އިރުފާ: މާނައަކީ "އިލްމު" ކަމުގައިވާ އިރުފާ ގުގުމާލަނީ ބުއްދިއާއި ޙިކުމަތުގެ ދިވެހީ އަގުއާއެވެ.
ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޖޭ" އިންނެވެ.

 • ޖަންނަތު: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ޖަންނަތުގެ މާނައަކީ "ސުވަރުގެ" ކަމުގައި ވާއިރު، ސުވަރުގެވަންތަ ތަނެއްގެ ރީތިކަމާއި ހަމަޖެހުން އެކުލެވިގެންވެ އެވެ.
 • ޖަމީލާ: ދިވެހި ސަގާފަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ޖަމީލާގެ މާނައަކީ "ރީތި"، އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ނިޢުމަތް ރަމްޒުކޮށްދޭ ޖަމީލާއެކެވެ.
 • ޖޯހަރާ: ދިވެހީ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ޖޯހަރާގެ މާނައަކީ "ޖަވާހިރު"، އަގުހުރިކަމާއި ތަފާތުކަން އެކުލެވިގެންވާ ޖޯހަރާ އެވެ.
 • ޖަލްސާ: ދިވެހީ ޝަރަފުވެރިކަމުގެ އަސަރެއް އެކުލެވިގެންވާ ޖަލްސާގެ މާނައަކީ "އެއްވެ އުޅުން" ކަމަށާއި، މިއީ އެއްތަނަކަށް އެއްވެ އުޅުމުގެ އުފާވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަމެކެވެ.
 • ޖިޔާން: "ދިރިއުޅުން" ގެ މާނައަކީ، ޖިޔާން ގުގުމާލަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ދިރުމާއި އަގުހުރިކަމުގެ ދިވެހީންގެ އަގުވަޒަންކުރުމާ އެކުގަ އެވެ.
 • ޖޫދާ: ދިވެހި ޙިކުމަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ޖޫޑާގެ މާނައަކީ "މޮޅު"، ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސިފަތަކާއި ގާބިލްކަން އެކުލެވިގެންވާ ޖޫޑާ އެވެ.
 • ޖިހާން: ދިވެހީ ރޫޙު އެކުލެވިގެންވާ ޖިހާންގެ މާނައަކީ "ކައުނު" ކަމަށާއި، މިއީ ފުޅާކަމާއި ޙައްދެއް ނެތް ފުރުޞަތުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޖުފައިރާ: ދިވެހި ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ޖުފައިރާގެ މާނައަކީ "އުފާވެރިކަން"، އުފަލާއި ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ޖާދޫ އަތުލައިގަތުމެވެ.
 • ޖަޒްވާ: ދިވެހީ ޖާޒުބިއްޔަތާއެކު ޖަޒްވާގެ މާނައަކީ "ޖާދޫ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ޝައުގުވެރިވާ އަދި ލޯބިވާ ސިފަތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޖޯހައިނާ: މާނައަކީ "މާތްރަސްކަލާނގެ ހަދިޔާ" ކަމުގައިވާ ޖޯހައިނާ ގުގުމާލަނީ ދިރިއުޅުމުގެ އަގުހުރި ޠަބީޢަތަށް ދިވެހީންގެ އަގުވަޒަންކުރުމާއެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ކ" އިންނެވެ.

 • ކަރީނާ: ދިވެހީ ޒެސްޓުން ފުރިހަމަވަމުން އަންނަ ކަރީނާ އިން ދޭހަވަނީ "ސާފު"، މައުސޫމުކަމާއި ސާފުކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ކަލީލާ: މޯލްޑިވްސްގެ ރޫހު އެކުލެވިގެންވާ ކަލީލާގެ މާނައަކީ "ލޯބި ލޯބިވާ"، ފުން ލޯތްބާއި ގާތްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަލީލާ އެވެ.
 • ކެސިއާ: ދިވެހީ ސަގާފަތުގެ މަޑުމައިތިރި ޠަބީޢަތް ދައްކުވައިދޭ ކެސިއާގެ މާނައަކީ "ފޭވަރިޓް"، އިސްކަންދިނުމާއި ލޯބި އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ކޭޝާ: ދިވެހީ ޝަރަފާއި އެކު ކޭޝާ އިން ދޭހަވަނީ "ދިރިއުޅުން" ކަމަށާއި، މިއީ ދިރުމާއި ވުޖޫދުގެ ޖާދޫ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޚާލިދާ: ދިވެހި ދިރުމާއި އެކު ގުގުމާލާ ޚާލިދާގެ މާނައަކީ "އަމަރުނުވާ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ދެމިއޮންނަ ތަރިކައަކާއި ހަނދާނެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ކައިނާ: މޯލްޑިވްސްގެ ޖާދޫގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ކައިނާގެ މާނައަކީ "ލީޑަރ"، އިރުޝާދާއި މިސްރާބު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ކަރީމާ: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ކަރީމާ އިން ދޭހަވަނީ "ދީލަތި"، ދިނުމުގެ ޠަބީޢަތާއި އޯގާތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ކަމީލާ: ދިވެހި ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ކަމީލާގެ މާނައަކީ "ފުރިހަމަ"، މުޅިން ފުރިހަމަކަމާއި ފުރިހަމަކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ކިއާނާ: ދިވެހީ ރީތިކަމުގެ އަސަރެއް އެކުލެވޭ ކިއާނާގެ މާނައަކީ "އިލާހީ"، ރޫޙާނީ ކަންކަމާއި ނިޢުމަތް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ކިންޒާ: ދިވެހި މުއްސަނދިކަން ގުގުމާލާ ކިންޒާ އިން ދޭހަވަނީ "ފޮރުވިފައިވާ ޚަޒާނާ" ކަމަށާއި، މިއީ އަގު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އެލް" އިންނެވެ.

 • ލައިލާ: ދިވެހީ ޖާދޫވެރިކަމާއެކު ފުރިހަމަވަމުން އަންނަ ލައިލާގެ މާނައަކީ "ރޭގަނޑުގެ ރީތިކަން" ކަމަށާއި، ރޭގަނޑުގެ މިސްޓިކް އާއި ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • ލަމްޔާ: މޯލްޑިވްސްގެ ރޫހު އެކުލެވިގެންވާ ލަމްޔާގެ މާނައަކީ "އަނދިރި ތުންފަތެއް" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ތަފާތު ރީތިކަމާއި ޝަރަފު ރަމްޒުކޮށްދޭ ލަމްޔާ އެވެ.
 • ލީނާ: ދިވެހީ ސަގާފަތުގެ މަޑުމައިތިރި ޠަބީޢަތް ދައްކުވައިދޭ ލީނާގެ މާނައަކީ "ޓެންޑަރ"، މަޑުމައިތިރިކަމާއި ހޫނުކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ލިޔާނާ: ދިވެހީ ޝަރަފާއި އެކު ލިޔާނާ އިން ދޭހަވަނީ "މަޑުކަން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އޯގާތެރިކަމާއި ލޯބީގެ ނާޒުކު އަސަރު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ލަހިފާ: ދިވެހި ދިރުމާއި އެކު ގުގުމާލާ ލަހިފާގެ މާނައަކީ "އެހީތެރިޔާ" ކަމަށާއި، މިއީ ތާއީދާއި އެހީތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ލަވައެކެވެ.
 • ލުޖައިން: މޯލްޑިވްސްގެ ޖާޒުބިއްޔަތުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ލުޖައިންގެ މާނައަކީ "ރިހި"، ސާފުކަމާއި ސާފުކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ލަޔާލީ: ދިވެހީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ލަޔާލީ އިން ދޭހަވަނީ "ރޭތަކެއް" ކަމަށާއި، މިއީ ދިރިއުޅުމުގެ ސިއްރާއި އަޑި ރަމްޒުކޮށްދޭ ލަވައެކެވެ.
 • ލޫމާ: ދިވެހީ ހޫނުކަން ދައްކުވައިދޭ ލޫމާގެ މާނައަކީ "ސަންސެޓް ގްލޯ"، އިރުއޮއްސޭ ވަގުތުގެ ނޭވާލާން އުނދަގޫ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ލޫމާ އެވެ.
 • ލާމިސް: ދިވެހީ ރީތިކަމުގެ އަސަރެއް އެކުލެވިގެންވާ ލާމިސްގެ މާނައަކީ "އަޅާލުމުން މަޑުމައިތިރި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ މަޑުމައިތިރިކަމާއި ރީފައިންކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ލަޔާނާ: ދިވެހީ މުއްސަނދިކަން ގުގުމާލާ ލަޔާނާ އިން ދޭހަވަނީ "މަޑުމައިތިރި އަދި މަޑުމައިތިރި" ކަމަށާއި، މިއީ ގުދުރަތުގެ ތަރުބިއްޔަތު ކުރާ އަތް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އެމް" އިންނެވެ.

 • މަލީހާ: ދިވެހީ ރީތިކަމުން ފޮޅިފައިވާ މަލީހާގެ މާނައަކީ "އެޓްރެކްޓިވް"، ޝައުގުވެރިކަމާއި ޝައުގުވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • މެހެރީން: މޯލްޑިވްސްގެ ނިޢުމަތުން އެކުލެވިގެންވާ މެހެރީން ދޭހަވަނީ "ލޯބިވެރި އަދި އޯގާތެރި"، ހެޔޮއެދުންތަކާއި ލޯބި އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • މުނީރާ: ދިވެހީ ސަގާފަތުގެ އަލިގަދަ ޠަބީޢަތް ދައްކުވައިދޭ މުނީރާގެ މާނައަކީ "އަލި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އަލިކަމާއި އިރުޝާދު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • މީރާ: މޯލްޑިވްސްގެ ސާދާކަމާއި އަޑިން މީރާ ދޭހަކޮށްދެނީ "ޕްރިންސެސް"، ކަރާމާތާއި ޝަރަފު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • މަދަހާ: ދިވެހި ތަރިކައަށް ތައުރީފު ކިޔަމުންދާ މަދަހާގެ މާނައަކީ "ލަވަ"، ރާގު ފާޅުކުރުމުގެ ފަންނު އެކުލެވިގެންވާ ލަވައެކެވެ.
 • މަހިމާ: ދިވެހި ޝަރަފުން އިންސްޕަޔަރ ކޮށްފައިވާ މަހިމާގެ މާނައަކީ "ޝަރަފު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ޝަރަފާއި ޝަރަފު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • މައިސާ: މޯލްޑިވްސްގެ ރީތިކަމުގައި ހިނގާފައި ދާ މައިސާ އިން ދޭހަވަނީ "ޝަރަފުވެރި" ކަމަށާއި، މިއީ ރީތިކަމާއި ހަމަޖެހުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • މަލާކް: މޯލްޑިވްސްގެ ސެލެސްޓިއަލް ޗާމް ގެންގުޅޭ މަލާކްގެ މާނައަކީ "މަލާއިކަތާ"، ޠާހިރުކަމާއި އިލާހީކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • މަރްޖަން: ދިވެހީ ކަނޑުތަކުގެ ޚަޒާނާތައް ދައްކުވައިދޭ މަރްޖާންގެ މާނައަކީ "މުރަކަ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ރީތިކަމާއި ނާދިރުކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • މިސްބާ: ދިވެހީ ޙިކުމަތުގެ އަލިން މަގުދައްކައިދީފައިވާ މިސްބާގެ މާނައަކީ "ދިއްލި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ވިސްނުންތޫނުކަމާއި އިރުޝާދު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ނ" އިންނެވެ.

 • ނައިލާ: މޯލްޑިވިއަން ކަނޑުތަކުގެ ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ނައިލާގެ މާނައަކީ "އެޓޭނަރ" ކަމަށާއި، މިއީ ފެނުގެ ފްލޫޑް ގްރޭސް އާއި އެކު ކާމިޔާބީއާއި ކާމިޔާބީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ނައިމާ: މޯލްޑިވިއަންގެ އައްސޭރިފަށުގެ ހަމަޖެހުމާއެކު ނައިމާ އިން ދޭހަވަނީ "ސުލްހަ"، ހަމަޖެހުމާއި ހަމަޖެހުން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ނަޞްރާ: މޯލްޑިވްސްގެ މައްޗަށް ކަނޑު ދޫނިތައް ފަދައިން އުދުހެމުންދާ ނަޞްރާގެ މާނައަކީ "ކާމިޔާބު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ކާމިޔާބީއާއި ކާމިޔާބީ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ނިދާ: މޯލްޑިވްސް ކަނޑުތަކުގެ ގޮވާލުން ގުގުމާލާ ނިދާގެ މާނައަކީ "އަޑު"، މުވާސަލާތާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ނަފީސާ: މޯލްޑިވްސްގެ އަގުހުރި މުރަކަ ފަދައިން ޚަޒާނާކޮށްފައިވާ ނަފީސާގެ މާނައަކީ "އަގުހުރި"، ނާދިރުކަމާއި އަގު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ނަހުލާ: މޯލްޑިވިއަން ވައިރޯޅިތަކާ އެއްވަރަށް ތާޒާ ނަހުލާ އިން ދޭހަވަނީ "ފެން ބުއިމެއް"، ރިޒުޤާއި ދިރިއުޅުން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ނޫރާ: މޯލްޑިވިއަންގެ އިރުން އަލިކޮށްފައިވާ ނޫރާގެ މާނައަކީ "އަލި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އިރުޝާދާއި ވިސްނުންތޫނުކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ނައިލާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ރޭގަނޑުގެ އުޑުމަތީގެ ރީތިކަމާ ވައްތަރު ނައިލާގެ މާނައަކީ "މޮޅުވެރިޔާ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ކާމިޔާބީއާއި ތަފާތު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ނާދިޔާ: މޯލްޑިވިއަން ފަތިހުގެ އުންމީދާއެކު ނާދިޔާގެ މާނައަކީ "އުންމީދު"، އުންމީދާއި ޕޮޒިޓިވިޓީ އެކުލެވިގެންވާ ކަމެވެ.
 • ނާސިމާ: މޯލްޑިވިއަން ވައިގެ ތާޒާކަން ނޭވާލާ ނަސީމާގެ މާނައަކީ "ވައިރޯޅި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ތާޒާކަމާއި އާވުމުގެ ރޫހު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އޯ" އިންނެވެ.

 • އޮލެނާ: މޯލްޑިވްސްގެ ދިރުމެއް ހުރި މާތަކެއް ފަދައިން ފޮޅިފައިވާ އޮލެނާގެ މާނައަކީ "އަލި" ކަމަށާއި، މިއީ ކޮންމެ ހިނިތުންވުމެއްގައި ވެސް އުޖާލާކަމާއި އުފާވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އޮރްލާ: މޯލްޑިވިއަންގެ އިރުއޮއްސޭ ވަގުތުތަކުގެ ރަން ކުލަތައް އަތުލައިގަންނަ އޮރްލާ އިން ދޭހަވަނީ "ރަން ޕްރިންސެސް" ކަމަށާއި، ޖަޒީރާތަކުގެ ރީތިކަމާއި ހޫނުކަން އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • އޮމައިރާ: ފުޅާ، ބައްދާލާ މޯލްޑިވިއަން ކަނޑު ފަދައިން، އޮމިރާގެ މާނައަކީ "ދިރިއުޅުން ދެއްވާ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި އަޅާލުމުގެ ފުން ގުޅުންތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އޮޝޭއާ: މޯލްޑިވިއަން ވައިރޯޅިގެ މަޑުމައިތިރި ލޯބި ދައްކުވައިދޭ އޮޝޭއާގެ މާނައަކީ "ހޯކް ކަހަލަ"، މިނިވަންކަމާއި ރޫޙު އުފުލުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އޮލިއާ: މޯލްޑިވްސްގެ ދިއްލާފައިވާ ފެންގަނޑުން އަލިވެފައިވާ އޮލިއާ އިން ދޭހަވަނީ "މާތް"، ސާފުކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ މުޤައްދަސް ރީތިކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • އޮމައިރާ: މޯލްޑިވިއަންގެ އަޑި އާއި އެއްވަރަށް ފުން އަދި ސިއްރުވެރި އޮމައިރާގެ މާނައަކީ "ރަތް" ކަމަށާއި، މިއީ ޝައުގުވެރިކަމާއި ދިރުމެއް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އޮފިރާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ފަރުބަދަތަކުގައި ފޮރުވިފައިވާ ޚަޒާނާތަކާ ގުގުމާލާ އޮފިރާގެ މާނައަކީ "ރަން" ކަމަށާއި، މިއީ މުއްސަނދިކަމާއި ދެމިއޮންނަ އަގު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އޮރީނާ: މޯލްޑިވިއަން ފަތިހެއްގެ ހަމަޖެހުމާއެކު އޮރީނާ އިން ދޭހަވަނީ "ސުލްހަ" ކަމަށާއި، މިއީ ގުދުރަތާ އެކު ހަމަޖެހުމާއި ހަމަޖެހުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އޮވިޔާ: ދިވެހީ ސަގާފަތުގެ ފަންނުވެރިކަމުގެ ޖާދޫ އަތުލައިގަންނަ އޮވިޔާގެ މާނައަކީ "ރީތި އާޓްވޯކް" ކަމަށާއި، މިއީ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • އޮދަރާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ޖަޒީރާތަކުގެ ޝައުގުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ އޮދަރާގެ މާނައަކީ "ޝަރަފުވެރި ރީތިކަން" ކަމަށާއި، އޭގައި ރީތިކަމާއި ގުދުރަތީ ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޕީ" އިންނެވެ.

 • ޕްރިޔާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ހިނިތުންވުންތަކުގެ ލޯބިވާ ރީތިކަން އަތުލައިގަނެ، ޕްރިޔާގެ މާނައަކީ "ލޯބިވާ" ކަމަށާއި، މިއީ ކޮންމެ ގެއެއް އުޖާލާކޮށްދޭ ލޯތްބާއި ލޯބި ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޕަވިތުރާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ކަނޑުގެ ސާފުކަމާ ގުގުމާލާ ޕަވިތުރާ އިން ދޭހަވަނީ "ސާފު"، ސާފުކަމާއި މައުސޫމުކަމާއި މުޤައްދަސްކަން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ޕްރިޝާ: މޯލްޑިވްސްގެ އަގުހުރި ޠަބީޢަތުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޕްރިޝާގެ މާނައަކީ "މާތްރަސްކަލާނގެ ހަދިޔާ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ދިރިއުޅުމުގެ އަގުހުރި ނިޢުމަތްތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޕަހަލް: މޯލްޑިވިއަން ވެލިގަނޑުގެ މައްޗަށް އަޅާފައިވާ ފުރަތަމަ ފިޔަވަޅުތައް ދައްކުވައިދޭ ޕަހަލްގެ މާނައަކީ "ފެށުން"، ފެށުންތަކާއި އާ ފުރުސަތުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޕާރީ: މޯލްޑިވްސްގެ ޖާދޫވެރި ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ޕާރީ އިން ދޭހަވަނީ "ޕަރީ" ކަމަށާއި، ޝަރަފާއި ޖަޒީރާތަކުގެ ސިހުރުވެރި ޝައުގުވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • ޕަލަކް: މޯލްޑިވިއަންގެ ބޮޑެތި މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނަޒަރު ފަދައިން ޕަލަކްގެ މާނައަކީ "ލޮލުގެ ކަޅި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ބެލެނިވެރިކަމާއި ޒުވާނުންނަށް ދޭ އޯގާތެރި އަޅާލުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޕްރަނާވީ: މޯލްޑިވިއަންގެ ގުދުރަތުގެ ހަމަޖެހުން ގުގުމާލާ، ޕްރަނާވީގެ މާނައަކީ "ކަލާނގެ ޕާރްވާތީ" ކަމަށާއި، މިއީ ބާރާއި ދަރިމައިވުން އަދި ވަފާތެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކަލާނގެއެކެވެ.
 • ޕަރޫލް: މޯލްޑިވިއަން ފްލޯރާގެ މީރުވަސްދުވާ ރީތިކަމުން ނަގާފައިވާ ޕަރޫލްގެ މާނައަކީ "ގްރޭސްފުލް" ކަމަށާއި، މިއީ ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުމުގެ ރީތިކަމާއި ނާޒުކު ޝައުގުވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޕްރީތީ: މޯލްޑިވިއަންގެ އިރުއޮއްސޭ ވަގުތުތަކުގެ ހޫނުކަމުން އެކުލެވިގެންވާ ޕްރީތީގެ މާނައަކީ "ލޯބި" ކަމަށާއި، ޖަޒީރާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ ލޯތްބާއި ހިތުގެ ގުޅުންތައް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • ޕްރަނާލީ: މޯލްޑިވްސްގެ އޮހޮރުވާ ފެނުން ގުގުމާލާ ޕްރަނާލީގެ މާނައަކީ "އޮގަނައިޒޭޝަން" ކަމަށާއި، މިއީ ތަރުތީބާއި ރީތިކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ގުދުރަތީ ދައުރު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ކިއު" އިންނެވެ.


 • ޤިރާތު: ރާގުގަދަ ދިވެހީ ބަހާއި ގުގުމާލާ ޤިރާތުގެ މާނައަކީ "ކިޔެވުން" ކަމަށާއި، މިއީ އަނގަބަހުން ކުރާ ސަގާފަތާއި ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ރީތިކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޤުދުސިއާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ހިތްތަކުގެ ސާފުކަމުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޤުދުސިއާގެ މާނައަކީ "ޠާހިރު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ މައުސޫމްކަމާއި، އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި، ހެޔޮކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޤަމާރުން: މޯލްޑިވިއަންގެ ހަނދުވަރުގެ އަލިކަމުގެ ޖާދޫވެރި ރީތިކަން ގުގުމާލާ ޤަމަރޫންގެ މާނައަކީ "ހަނދު" ކަމަށާއި، މިއީ ޝަރަފާއި ހަމަޖެހުމާއި އަންހެންވަންތަ ހަކަތަ އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޤާދިރާ: މޯލްޑިވިއަން އަންހެނުންގެ ވަރުގަދަކަން ދައްކުވައިދޭ ޤާދިރާގެ މާނައަކީ "ބާރުގަދަ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ކެތްތެރިކަމާއި ހިތްވަރާއި ބާރުވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޤުރުއާތުލް: މޯލްޑިވިއަންގެ ހިނިތުންވުމުގެ ފޮނިކަން ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ޤުރުޠުލްގެ މާނައަކީ "ފިނި"، ހަމަޖެހުމާއި އޯގާތެރިކަމާއި ހިތްހަމަޖެހޭ ޙާޟިރީއެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޤިރާތުން: ދިވެހީ ތަރިކަގެ މުއްސަނދިކަމުން ނަގާފައިވާ ޤިރާތުންގެ މާނައަކީ "ކިޔެވުން" ކަމަށާއި، މިއީ ސަގާފީ ސަގާފަތްތަކާއި އަގުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޤުދުސިޔާ: މޯލްޑިވްސްގެ އިލާހީ ރީތިކަމުން އިންސްޕަޔަރ ކުރެވިފައިވާ ޤުދުސިޔާގެ މާނައަކީ "މާތް"، ޠާހިރުކަމާއި، މުޤައްދަސްކަމާއި، ރޫޙާނީ ނިޢުމަތް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޤާސިރާ: މޯލްޑިވިއަން ޖަޒުބާތުތަކުގެ އަޑިން ގުގުމާލާ ޤާސިރާގެ މާނައަކީ "ކުޑަ އުމުރެއް" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ދިރިއުޅުމުގެ ވަގުތުތަކުގެ ފަސްދާނުލެވޭ އަދިވެސް އަގުހުރި ޠަބީޢަތް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ގަތީނާ: މޯލްޑިވިއަން ފްލޯރާގެ ކެތްތެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ގަތީނާގެ މާނައަކީ "ވަރުގަދަ"، ކެތްތެރިކަމާއި ކުރިއެރުމާއި ދިރުމެއް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޤުދުސިއާ: މޯލްޑިވިއަން ރޭތަކުގެ އުޑުމަތީގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ޤުދުސިއާގެ މާނައަކީ "މާތް" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ޠާހިރުކަމާއި، ވިސްނުންތޫނުކަމާއި، އިލާހީ ލޯބި ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ރ" އިންނެވެ.


 • ރާނިޔާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ރާނިއާގެ މާނައަކީ "ރާނީ" ކަމަށާއި، މިއީ ހުރިހާ އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ނިޢުމަތާއި ކަރާމާތާއި އިޙްތިރާމް ރަމްޒުކޮށްދޭ ރާނިޔާއެކެވެ.
 • ރައިސާ: އުސް ޕާމް ގަސްތަކުގެ އަޑު ގުގުމާލާ، ރައިސާގެ މާނައަކީ "ލީޑަރ"، ބާރާއި، މިސްރާބާއި، މެޓްރިއާކްސްގެ ތަރުބިއްޔަތު ދޭ އިރުޝާދު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ރާބިއާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ފަރުތަކުގެ ގިނަކަން ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ރާބިއާގެ މާނައަކީ "ބަހާރު" ކަމަށާއި، މިއީ އާވުމާއި، ދިރުމެއް ހުރި ދިރިއުޅުމާއި، ނިމުމެއް ނެތް ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ރަޙްމާ: ކަނޑުގެ ނިމުމެއް ނެތް ދީލަތިކަމުން ނަގާފައިވާ ރަޙްމާގެ މާނައަކީ "ރަޙްމަތް" ކަމުގައި ވާއިރު، އެއީ އޯގާތެރިކަމާއި ޖަޒީރާ މީހުންގެ ޙައްދެއް ނެތް އޯގާތެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ރީމް: މޯލްޑިވިއަން ވެލިގަނޑުގެ ރީތިކަމާ ގުގުމާލާ ރީމްގެ މާނައަކީ "ހުދު އެންޓިލޯޕް" ކަމަށާއި، މިއީ ސާފުކަމާއި، ފަރިކަމާއި، ޝަރަފުވެރިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ރިދާ: ކަނޑުގެ އައްސޭރީގައި ހޭދަކުރާ ހަމަޖެހޭ ހެނދުނުތަކުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ރިދާގެ މާނައަކީ " ހިތްހަމަޖެހުން" ކަމަށާއި، މިއީ އަމާންކަމާއި ހިތްހަމަޖެހުމާއި ސާދާ އުފާތަކުން ލިބޭ އުފާވެރިކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ރޫބާ: ފޮރުވިފައިވާ މޯލްޑިވިއަން ކޯވްތަކުގެ ޝައުގުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ރޫބާގެ މާނައަކީ "ފަރުބަދަ" ކަމަށާއި، މިއީ ފޮރުވިފައިވާ ޚަޒާނާތައް ހޯދުމަށް ކުރާ ދަތުރާއި އެކްސްޕްލޯރޭޝަންގެ ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ރޫމައިސާ: ޓްރޮޕިކަލް ފްލޯރާގެ މާބޮނޑި ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ރޫމައިސާގެ މާނައަކީ "މާތަކުގެ މާބޮނޑި" ކަމަށާއި، މިއީ ތަފާތުކަމާއި، ރީތިކަމާއި، ސަގާފަތްތަކުގެ ގުޅުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ރައިނާ: މޯލްޑިވިއަން ކޮމިއުނިޓީތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޠަބީޢަތުން ނަގާފައިވާ ރޭނާގެ މާނައަކީ "ސާފު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ މައުސޫމުކަމާއި، ރައްކާތެރިކަމާއި، އާއިލާގެ ލޯބިވާ އަގު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ރާފިޔާ: މޯލްޑިވިއަންގެ އުންމީދުތަކުގެ މަތިވެރި އުސްމިންތައް ގުގުމާލާ ރާފިއާގެ މާނައަކީ "މަތިވެރި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ޝައުގުވެރިކަމާއި ކަރާމާތާއި ތިމާގެ އެންމެ މަތީ ގާބިލްކަން ހާސިލްކުރުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ސ" އިންނެވެ.

 • ސަހާނާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ވައިރޯޅިތަކުގެ މަޑުމައިތިރިކަން ދައްކުވައިދޭ ސަހާނާގެ މާނައަކީ "ކެތްތެރިކަން" ކަމަށާއި، މިއީ ހަމަޖެހުމާއި، ކެތްތެރިކަމާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ގޮންޖެހުންތައް ހަމަހިމޭންކަމާއެކު ގަބޫލުކުރުން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ސާރާ: މޯލްޑިވްސް ކަނޑުގެ ސާފުކަން ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ސާރާގެ މާނައަކީ "ސާފު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ މައުސޫމްކަމާއި ސާފުކަމާއި ނަފްސުގެ ކުލައެއް ނެތް ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ސަންވީ: މޯލްޑިވިއަން ރާގުތަކުގެ އެއްބައިވަންތަކަމުން ނަގާފައިވާ ސަންވީގެ މާނައަކީ "އިލްމު"، ޙިކުމަތާއި، ވިސްނުންތޫނުކަމާއި، ހަގީގަތް ހޯދުމެވެ.
 • ސައިރާ: މޯލްޑިވިއަން ނެށުންތެރިންގެ ޝަރަފުން ގުގުމާލާ ސައިރާގެ މާނައަކީ "ޕްރިންސެސް" ކަމަށާއި، މިއީ ރީތިކަމާއި، ރީތިކަމާއި، އެތެރޭގައިވާ ރީގަލް ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޝްރެޔާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ބެލެހެއްޓުންތެރިންގެ އޯގާތެރިކަމުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޝްރެޔާގެ މާނައަކީ "ހެޔޮ"، އޯގާތެރިކަމާއި، ހެޔޮއެދުންތަކާއި، ހެޔޮ ނިޢުމަތުގެ ނިޢުމަތްތައް އެކުލެވިގެންވާ ޝްރެޔާ އެވެ.
 • ސަމާރާ: މޯލްޑިވިއަން ލޭންޑްސްކޭޕްތަކުގެ ދިރުމެއް އެކުލެވިގެންވާ ސަމާރާގެ މާނައަކީ "މާތްރަސްކަލާނގެ ރައްކާތެރިކޮށްފައިވާ" ކަމަށާއި، މިއީ އިލާހީ އިރުޝާދާއި ރައްކާތެރިކަމާއި ރޫޙާނީ ކަންކަމުގެ ހިޔާވަހިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ސާންވީ: މޯލްޑިވިއަން ފްލޯރާގެ ދިރުމެއް ދައްކުވައިދޭ ސާންވީގެ މާނައަކީ "ކަލާނގެ ލަކްޝްމީ" ކަމަށާއި، މިއީ ތަނަވަސްކަމާއި ގިނަކަމާއި މުއްސަނދިކަމުގެ ނިޢުމަތްތައް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ސާދާނާ: މޯލްޑިވިއަން އާޓިޒަނުންގެ ޚިދުމަތްތެރިކަން ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ސާދާނާގެ މާނައަކީ "ޕްރެކްޓިސް"، ޑިސިޕްލިން، ކެތްތެރިކަމާއި، މާސްޓަރީ އަށް ވައުދުވުން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ސައިރާ: މޯލްޑިވިއަން އަންހެނުންގެ ކެތްތެރިކަމުން ނަގާފައިވާ ސައިރާގެ މާނައަކީ "ދަތުރުވެރިޔާ" ކަމަށާއި، މިއީ ހިތްވަރާއި، މިނިވަންކަމާއި، އެޑްވެންޗަރ ރޫޙު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ސަންޔާ: މޯލްޑިވިއަން މޭވާތަކުގެ ފޮނިކަން އެކުލެވިގެންވާ ސަންޔާގެ މާނައަކީ "ރޭޑިއަންޓް"، ރީތިކަމާއި ޝައުގުވެރިކަމާއި ޝަޚުސިއްޔަތުގެ ދިއްލާފައިވާ ހޫނުކަން އެކުލެވިގެންވާ ސަންޔާ އެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޓީ" އިންނެވެ.

 • ތަސްނީމް: މޯލްޑިވިއަންގެ ބުރުސްތަކުގެ ސާފުކަން ދައްކުވައިދޭ ތަސްނީމްގެ މާނައަކީ "ސުވަރުގެއެއްގައިވާ ފޮއްޓެއް" ކަމަށާއި، މިއީ ހަމަޖެހުމާއި ތާޒާކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ މަސްދަރު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ތާހިރާ: މޯލްޑިވިއަން އާދަކާދަތަކުގެ މުޤައްދަސްކަމުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ތާހިރާގެ މާނައަކީ "ސާފު" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ މައުސޫމްކަމާއި، ޞާލިޙުކަމާއި، ނަފްސުގެ ކުލަ ނުޖެހޭ ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ތާޒިމް: މޯލްޑިވްސްގައި ބޮޑެތި މީހުންނަށް ކުރާ އިހުތިރާމް ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ތާޒިމްގެ މާނައަކީ "އިހުތިރާމް"، އިހުތިރާމާއި ޝަރަފާއި ޙިކުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުން އެކުލެވިގެންވާ ގޮތަށެވެ.
 • ތަހުމީނާ: މޯލްޑިވިއަން ބަތަލާއިންގެ ބާރުން ނަގާފައިވާ ތަހުމީނާގެ މާނައަކީ "ވަރުގަދަ އަންހެނަކު" ކަމަށާއި، މިއީ ހިތްވަރާއި، ކެތްތެރިކަމާއި، މުސީބާތްތަކުން އަރައިގަތުމުގެ ބާރު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ތަލަތު: މޯލްޑިވިއަން ނެށުންތަކުގެ ރީތިކަމާ ގުގުމާލާ ތަލަތު ގެ މާނައަކީ "ރިތްމް" ކަމަށާއި، ޝަރަފާއި ރީތިކަމާއި ހަރަކާތުގެ ހަމަޖެހުން އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • ތަމަންނާ: މޯލްޑިވިއަން ޒުވާނުންގެ އުންމީދުތަކާއި ހުވަފެންތައް އެކުލެވިގެންވާ ތަމަންނާގެ މާނައަކީ "އެދުން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ އުންމީދާއި ޝައުގުވެރިކަމާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ތަމަންނާ އެވެ.
 • ތާރާ: މޯލްޑިވްސް ލޭންޑްސްކޭޕްތަކުގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ތާރާގެ މާނައަކީ "ތަރި" ކަމަށާއި، މިއީ ވިދާކަމާއި އިރުޝާދާއި މަގު ދައްކާ އަލިކަން އެކުލެވިގެންވާ ފިލްމެކެވެ.
 • ތަސްނިމް: މޯލްޑިވިއަންގެ ބުރުހަތަކުގެ ސާފުކަމުން އިންސްޕަޔަރ ކޮށްފައިވާ ތަސްނިމްގެ މާނައަކީ "ސުވަރުގެއެއްގައިވާ ބުރުހެއް" ކަމަށާއި، މިއީ ގިނަކަމާއި، ދަރިމައިވުމާއި، ގުދުރަތުގެ ނިޢުމަތްތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޓިޔާނާ: މޯލްޑިވިއަން މޭވާތަކުގެ ފޮނިކަން ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ޓިޔާނާގެ މާނައަކީ "ފޮނި"، ޝައުގުވެރިކަމާއި، ހޫނުކަމާއި، ޝަޚުސިއްޔަތުގެ އުފާވެރި ޖާދޫ އެކުލެވޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ތާރާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާފައިވާ ތަރާގެ މާނައަކީ "ފަޅު" ކަމަށާއި، މިއީ ސުލްހައާއި ހަމަޖެހުމާއި ކަނޑުގެ ހިތްހަމަޖެހޭ ބައްދާލުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ތަރާއެކެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޔޫ" އިންނެވެ.

 • އުމައިމާ: "ކުޑަ މަންމަ" ނުވަތަ "މަޑުމައިތިރި" ދޭހަކޮށްދޭ އުމައިމާ ދައްކުވައިދެނީ މޯލްޑިވިއަން އާއިލާތަކުގައި ބިންވަޅު ނެގިފައިވާ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި އަޅާލުމުގެ ޠަބީޢަތެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ވީ" އިންނެވެ.

 • ވަޝްތީ: މޯލްޑިވިއަން ފްލޯރާގެ ރީތިކަމުން ނަގާފައިވާ ވަޝްތީގެ މާނައަކީ "ރީތި" ނުވަތަ "ލޯބި" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ޝަރަފާއި ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ވެޑާ: ދިވެހީ ސަގާފަތްތަކުގެ ޙިކުމަތުން އިންސްޕަޔަރ ކުރެވިފައިވާ ވެޑާގެ މާނައަކީ "އިލްމު" ނުވަތަ "ޙިކުމަތް" ކަމަށާއި، މިއީ ފިކުރީ އަޑިއާއި ވިސްނުން ތަމްސީލުކުރާ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޑަބްލިއު" އިންނެވެ.

 • ވަފާ: މޯލްޑިވިއަން ސަގާފަތުގައި އަގުކުރެވޭ ވަފާތެރިކަމާއި ވަފާތެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ވަފާގެ މާނައަކީ "އަމާނާތްތެރިކަން" ނުވަތަ "ވަފާތެރިކަން" ކަމުގައިވާ، ކޮމިޓްމަންޓާއި އިތުބާރު އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "އެކްސް" އިންނެވެ.

 • ޒައިނާ: "ރޭޑިއަންޓް" ނުވަތަ "ޝައިނިން" ދޭހަކޮށްދޭ ޒައިނާ އިން ދައްކުވައިދެނީ މޯލްޑިވިއަންގެ އިރުއޮއްސޭ ވަގުތުތަކުގެ އަލިގަދަ ރީތިކަމާއި އުފާވެރިކަމުގެ ވިދުން.
 • ކްސާރާ: "މީރުވަސްދުވާ" ގެ މާނައަކީ ކްސާރާ އިން މޯލްޑިވިއަންގެ މަންޒަރު ޒީނަތްތެރިކޮށްފައިވާ ޓްރޮޕިކަލް މާތަކުގެ ފޮނި ވަސްތައް ސިފަކޮށްދީ، ރީތިކަމާއި ޝަރަފު ރަމްޒުކޮށްދެއެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ވައި" އިންނެވެ.

 • ޔާސްމީން: ދިވެހި ބަހުގެ "ޖަސްމީން" އިން އުފެދިފައިވާ ޔާސްމީން ތަމްސީލު ކުރަނީ ސާފުކަމާއި، ޝަރަފާއި، މޯލްޑިވިއަން ފްލޯރާގެ ނާޒުކު ރީތިކަމެވެ.
 • ޔުސްރާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ގޮނޑުދޮށްތަކުގެ ހަމަޖެހުން ދައްކުވައިދޭ ޔުސްރާގެ މާނައަކީ "ފަސޭހަ" ނުވަތަ "ތަނަވަސްކަން" ކަމުގައިވާއިރު، ދިރިއުޅުމުގައި އަމާންކަމާއި ގިނަކަން އެކުލެވިގެންވެއެވެ.
 • ޔާސިރާ: "މުއްސަނދި" ނުވަތަ "މުއްސަނދި" ކަމަށް ދޭހަކޮށްދޭ ޔާސިރާއަކީ މޯލްޑިވްސްގައި ހުރި ލޯތްބާއި އުފަލާއި ނިޢުމަތްތަކުގެ ގިނަކަން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޔަމޫނާ: ދިވެހީ ލޯރގެ އޮހޮރެމުންދާ ކޯރުތަކުން އިންސްޕަޔަރ ކުރެވިފައިވާ ޔަމޫނާގެ މާނައަކީ "މާތް ކޯރު" ކަމަށާއި، މިއީ ޠާހިރުކަމާއި ސާފުކަމާއި ރޫޙާނީ އާވުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ކޯރެކެވެ.
 • ޔަލީނީ: މޯލްޑިވިއަން ރޭތަކުގެ ޖާދޫވެރި ޝައުގުވެރިކަން ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ޔަލީނީގެ މާނައަކީ "ހަނދުގެ އަލި" ކަމަށާއި، ރީތިކަމާއި ހަމަޖެހުމާއި ރޭގަނޑުގެ އުޑުމަތީގެ ސިހުރު އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • ޔަހްވީ: މޯލްޑިވިއަން މައިންގެ ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ރޫހުން ނަގާފައިވާ ޔަހްވީގެ މާނައަކީ "ބިން" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ދަރިމައިވުމާއި، ބިންމައްޗަށް ދިއުމާއި، ގުދުރަތުގެ ތަރުބިއްޔަތު ކުރާ ބައްދާލުން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޔާމީނީ: މޯލްޑިވިއަން ސަގާފަތުގެ ރީތިކަން ދައްކުވައިދޭ ޔާމީނީގެ މާނައަކީ "ރޭގަނޑު" ކަމަށާއި، މިއީ ސިއްރާއި ޙިކުމަތާއި އަނދިރީގެ ޖާދޫ ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޔަސޯދާ: ދިވެހީ ސަގާފަތުގައި މައިމީހާގެ ލޯތްބުން އިންސްޕަޔަރ ވެފައިވާ ޔަސޯދާގެ މާނައަކީ "ލޯބިވާ" ކަމަށާއި، މިއީ ލޯތްބާއި ވަފާތެރިކަމާއި މައިންބަފައިންނާއި ދަރިފުޅުގެ ގުޅުން އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޔަލީޝާ: "ރީތިކަމުގެ ކަލާނގެ" މާނަކޮށްދޭ ޔަލީޝާ ތަމްސީލު ކުރަނީ މޯލްޑިވްސްގައި ފާހަގަކުރާ އަންހެންވަންތަ ނިޢުމަތާއި، ޝައުގުވެރިކަމާއި، ޝައުގުވެރިކަމެވެ.
 • ޔާދިރާ: މޯލްޑިވިއަން އަންހެނުންގެ ކެތްތެރިކަން ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ޔާދިރާގެ މާނައަކީ "ހަނގުރާމަވެރި" ނުވަތަ "ހަނގުރާމަވެރިޔާ" ކަމަށާއި، މުސީބާތުގައި ބާރާއި ހިތްވަރާއި އަޒުމް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.

ތުއްތު އަންހެން ކުދިންގެ ނަންތައް ފެށެނީ "ޒެޑް" އިންނެވެ.

 • ޒާރާ: މޯލްޑިވިއަންގެ އައްސޭރިފަށުގެ އަލިގަދަ ރީތިކަމުން ނަގާފައިވާ ޒާރާގެ މާނައަކީ "ޕްރިންސެސް" ކަމަށާއި، އޭގައި ރީތިކަމާއި ޝަރަފާއި ރީގަލް ޗާމް އެކުލެވިގެންވާ ކަމަށެވެ.
 • ޒައިނާ: މޯލްޑިވްސްގެ ހަމަޖެހޭ ރީތިކަމުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޒައިނާގެ މާނައަކީ "ރީތި" ކަމަށާއި، މިއީ އޭގެ ލޭންޑްސްކޭޕްތަކުގެ ނަލަ އަދި ކުޑަކޮށް ފާހަގަކުރެވޭ ރީތިކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޒައިނާ: ދިވެހި ސަގާފަތުގެ ތަފާތު ޝައުގުވެރިކަން ދައްކުވައިދޭ ޒައިނާގެ މާނައަކީ "ރީތިކަން" ކަމަށާއި، މިއީ މުޅި މޯލްޑިވްސްގައި ގުގުމާލާ އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ރީތިކަން ތަމްސީލުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޒޯޔާ: "ދިރިއުޅުން" ދޭހަކޮށްދީ، ޒޯޔާ އެކުލެވިގެންވަނީ މޯލްޑިވްސްގެ ދިރިއުޅުމުގެ ދިރުމެއް ހުރި ޖާޒުބިއްޔަތު، ހަކަތައާއި ކުލައާއި ދިރުންތަކުން ފުރިފައިވާ ގޮތަށެވެ.
 • ޒަހުރާ: މޯލްޑިވިއަން ޖަޒީރާތަކުގެ މާ ފޮޅިފައިވާ މާތަކުން އިންސްޕަޔަރ ވެގެން ޒަހުރާގެ މާނައަކީ "މާ" ކަމުގައި ވާއިރު، މިއީ ސާފުކަމާއި ރީތިކަމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ގުދުރަތީ ޝަރަފު ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޒަލިކާ: "ރަނގަޅަށް އުފަން" ގެ ކޮންސެޕްޓް ފޯރުކޮށްދޭ ޒަލިކާއަކީ މޯލްޑިވިއަން އާއިލާތަކުގެ ތެރޭގައި ޚަޒާނާކޮށްފައިވާ ކަރާމާތާއި ތަރިކަ އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޒުބައިދާ: މޯލްޑިވިއަން ސަގާފަތުގެ ރީފައިންކަން ދައްކުވައިދޭ ޒުބައިދާގެ މާނައަކީ "އެލައިޓް" ކަމަށާއި، މިއީ މޮޅުކަމާއި، ފެންވަރާއި، ނިޢުމަތުގެ އެންމެ މަތީ މިންގަނޑުތައް ރަމްޒުކޮށްދޭ އެއްޗެކެވެ.
 • ޒީނަތު: މޯލްޑިވިއަން ސަގާފަތުގެ ރީތިކަމުން ނަގާފައިވާ ޒީނަތުގެ މާނައަކީ "ޒީނަތްތެރިކުރުން" ކަމަށާއި، މިއީ ދިރިއުޅުމުގެ ހާއްސަ ވަގުތުތަކުގެ ޒީނަތްތެރިކަމާއި އުފާފާޅުކުރުން ތަމްސީލުކުރާ އެއްޗެކެވެ.
 • ޒިޔާ: މޯލްޑިވިއަންގެ ވިދާ އުޑުތައް ލޯގަނޑުން ދައްކުވައިދޭ ޒިޔާގެ މާނައަކީ "އަލި"، އުއްމީދާއި އިރުޝާދާއި ދަތުރުގައި ކުރިއަށް އޮތް މަގު އެކުލެވިގެންވާ...
 • ދިރިއުޅުން.
 • 10. ޒާހިރާ: "ބްރިލިއަންޓް" ނުވަތަ "ލޫމިނަސް" ދޭހަކޮށްދޭ ޒާހިރާއަކީ މޯލްޑިވިއަން ކަނޑުގެ ސާފުކަމާއި ދިރުމެއް އެކުލެވިގެންވާ، ޖަޒުބާތުތަކުގެ ސާފުކަމާއި އަޑިއާއި، އިންތިޒާރުކުރާ އުޖާލާ މުސްތަގުބަލު ދައްކުވައިދޭ އެއްޗެކެވެ.

Share this post with friends

See previous post See next post
No One Has Commented On This Post Yet
Click here to comment

Please comment according to the sweet namer policy. Every comment is reviewed.

comment url